Najem lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy odbywa się na podstawie poniższych aktów prawnych:

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651),

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DZ. U. Nr 207, poz. 2108),(kliknij w link żeby otworzyć/zapisać dokument)   Załącznik

Uchwały Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem

Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7.05.2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat

Regulaminu najmu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu poza procedura konkursową w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uchwała dotycząca USŁUG RZEMIEŚLNICZYCH:

Uchwała nr 4004/2017 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 15.02.2017 r. w sprawie przyjęcia wykazu pożądanych usług rzemieślniczych w tym usług unikatowych i zanikających w Dzielnicy Mokotów, ustalenia zasad najmu oraz określenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów świadczących te usługi oraz uchylenia Uchwały nr 2122/2012 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 13.06.2012 r. wraz z uchwałami ją zmieniającymi o numerach 3825/2013 z dnia 15.05.2013 r., 5413/2014 z dnia 19.02.2014 r., 7035/2014 z dnia 03.12.2014 r.,

Zarządzenie Nr 811/2017 r.PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 

 • Najem lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy odbywa się na podstawie poniższych aktów prawnych:

   

  ?         Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651),

  ?         Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

  ?         Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DZ. U. Nr 207, poz. 2108),

  Załącznik

  ?         Uchwały Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (ze wszystkimi zmianami),

  Załącznik

  ?         Tekstu ujednoliconego Zarządzenia Nr 3323/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (ze wszystkimi zmianami)

  Załącznik