Link do oryginału ogłoszenia

 

GP-0050/467/2011

ZARZĄDZENIE NR 467/2011

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 29 marca 2011 r.

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]))
i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.[2])) oraz § 3 ust. 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLI/1272/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2008 - 2012 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 188, poz. 6785) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa:

  1. stawkę bazową ? 6,38 zł (słownie: sześć złotych trzydzieści osiem groszy);
  2. stawkę za najem lokalu socjalnego ? 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy);
  3. stawkę za najem lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych po 1995 r. o powierzchni powyżej 80 m2 oddawanych w najem w drodze przetargu ograniczonego do osób, które opróżniły samodzielny lokal wynajmowany z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy lub przeniosły na rzecz m.st. Warszawy prawo własności lokalu znajdującego się na terenie m.st. Warszawy, odpowiednio dla strefy:
    1. peryferyjnej ? 8,61 zł (słownie: osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
    2. miejskiej ? 9,57 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
    3. centralnej ? 10,53 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzom dzielnic i kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, a także na tablicach ogłoszeń Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy i Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach m.st. Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

miasta  stołecznego Warszawy

/-/Hanna Gronkiewicz-Waltz

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13.