OGŁOSZENIE

o zamiarze zawarcia umowy na zastępstwo

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie czynności, będących przedmiotem zamówienia, w oparciu o umowę na zastępstwo w Dziale Najmu Lokali Użytkowych

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Miejsce wykonywania pracy: ul. Irysowa 19; 02-660 Warszawa

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Termin składania ofert: 11-15.12.2017 r.

Zakres działań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie pełnej ewidencji zasobów lokali niemieszkalnych (w tym również garaży) z podległego terenu działania, ich usytuowania, standardu i zmian funkcjonalnych. Zmiany w zasobach uzgodnione muszą być z zasobami DOM-ów we współudziale z Działem Nadzoru Eksploatacji – EE.
2. Przygotowywanie pełnej dokumentacji najmu wolnego lokalu użytkowego zgodnie z wydaną dyspozycją, w tym umowy najmu z wymiarem miesięcznych opłat, wprowadzanie najemcy do lokalu po zawarciu umowy najmu, spisanie stanu technicznego lokalu (protokół zdawczo-odbiorczy zasiedlanego lokalu).
3. Dokonywanie bieżących zmian wymiarów czynszów i opłat w wyniku zmian cen mających wpływ na ten wymiar. Zmiany w najmie lub zmiany miesięcznych opłat na bieżąco przekazywane muszą być do Sekcji Księgowości Rozliczeń z Najemcami Lokali Użytkowych i do najemców.
4. Prowadzenie na bieżąco kontroli lokali użytkowych w terenie pod kątem ich wykorzystania zgodnie z zawartą umową najmu. Każdy z lokali musi podlegać obowiązkowo lustracji, co najmniej raz na pół roku. W przypadku stwierdzenia odstępstw podejmowanie działań określonych przez Kodeks Cywilny, Uchwałę Rady m.st. Warszawy, Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy oraz Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
5. Dokonywanie odbioru lokali użytkowych od najemców, rozlicznie najemców z tytułu zdania wynajmowanego lokalu, szczególnie dotyczy to stanu technicznego zdawanego lokalu oraz stanu konta opłat za najem lokalu, oraz zwrot wpłaconej kaucji lub przelania jej na poczet zaległego czynszu lub remontu lokalu.
6. Przygotowywanie wszystkich danych związanych z najmem lokali użytkowych w celu ich przedłożenia dysponentowi (właścicielowi), dla wydania dyspozycji związanych ze wskazaniem najemcy.
7. Załatwianie podań, odwołań, interwencji dotyczących zagadnień związanych z lokalami użytkowymi.
8. Przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z zakresem obowiązków, rozpatrywanie spraw wnoszonych przez tych interesantów.
9. Sporządzanie sprawozdań, informacji oraz wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Działu Najmu Lokali Użytkowych zleconych przez Kierownika Działu.
10.

Odczytywanie liczników poboru zimnej i ciepłej wody na koniec czerwca i grudnia każdego roku oraz dokonywanie analiz i rozliczeń z tym związanych.

11. Przygotowywanie dokumentów do Działu Księgowości w zakresie przekazywania zaliczek i świadczeń dla Wspólnot Mieszkaniowych dotyczących lokali użytkowych usytuowanych w budynkach, które zostały przekazane w zarząd i administrację wspólnotom.
12. Współpraca z Działem d/s Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnotami Mieszkaniowymi odnośnie lokali użytkowych będących własnością m. st. Warszawy.
13. Współdziałanie z Działem Windykacji i Egzekucji Należności oraz Zespołem Radców Prawnych w zakresie ściągalności należności oraz opróżnienia lokali, a w szczególności dotyczy to przygotowywania upomnień dla najemców zalegających z opłatami związanymi z najmem lokalu, przygotowywania wypowiedzeń umów najmu dla najemców zalegających z opłatami, za co najmniej dwa pełne okresy płatności (po uprzednim wyczerpaniu trybu tj. upomnienia, wezwanie przedsądowe, wypowiedzenie umowy najmu). Na bieżąco musi być prowadzona ewidencja i analiza tych działań dla zachowania ich ciągłości i konsekwencji.
14. Udzielanie odpowiedzi w terminie na otrzymaną korespondencję.
15. Przeprowadzanie bieżącej kontroli w zakresie stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości tj. użytkowych budynków wolnostojących i prawidłowości wykorzystania wynajmowanych lokali.
16. Przekazywanie inspektorom służb technicznych zauważonych podczas kontroli potrzeb remontowych lokali i napraw budynków wolnostojących.
17. Ścisła współpraca z pionem technicznym w zakresie gospodarki   remontowej lokali użytkowych i budynków wolnostojących. Rozliczanie kosztów poniesionych przez najemców nakładów na remont wynajmowanego lokalu.
18. Kontrolowanie stanów prawnych lokali i nieruchomości.
19. Sporządzanie zestawień analitycznych zasobów i informacji o stanie tych zasobów.
20. Wykonywanie innych czynności związanych z problematyką w ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poleconych przez bezpośredniego zwierzchnika oraz Dyrekcję.
21. Przygotowywanie wniosków na posiedzenie Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawach najemców lokali użytkowych.
22. Prowadzenie bieżącego rejestru lokali użytkowych w LOKUM oraz bieżącego przekazywania niezbędnych danych do wprowadzenia do rejestru LOKUM.
23. Sporządzania analiz i wykresów dotyczących lokali użytkowych.
24. Udzielania oferentom pełnej informacji odnośnie lokali przeznaczonych do wynajęcia.
25. Właściwe oznakowanie lokali przeznaczonych do wynajęcia.
26. Prowadzenie na bieżąco rejestru lokali użytkowych.
27. Powiadamianie najemców w formie pisemnej o terminie wygasających umów najmu (z trzymiesięcznym terminem naprzód).
28. Uczestnictwo w procedurze najmu lokali użytkowych i dzierżaw gruntów zabudowanych w pełnym zakresie.
29. Uczestnictwo w procesie podziału i zmiany sposobu użytkowania lokali.
30. Uczestnictwo w procesie zwrotu nieruchomości.

Oczekiwania wobec kandydatów:

  • Zapraszamy kandydatów legitymujących się wykształceniem średnim lub wykształceniem wyższym. Staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany;
  • Wymagana znajomość przepisów Uchwał Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Miasta.
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego LibreOffice, klienta poczty Mozilla Thunderbird.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny
  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tj.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej

w terminie do dnia 15.12.2017 r.

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranym osobami.