pdf Pobierz plik w formacie PDF

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Zawarte w Regulaminie organizacyjnym zasady obowiązują wszystkich pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, bez względu na termin, rodzaj i sposób zatrudnienia.

§ 2

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Miasto ? miasto stołeczne Warszawa;

Rada Miasta ? Rada miasta stołecznego Warszawy;

Prezydent ? Prezydent miasta stołecznego Warszawy;

Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy- Nie wchodzące w skład Urzędu m.st. Warszawy i nie posiadające osobowości prawnej jednostki budżetowe i zakłady budżetowe m.st. Warszawy;

Dzielnica ? Dzielnica Mokotów miasta stołecznego Warszawy;

Wydział Zasobów Lokalowych- Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów;

Rada ? Rada Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy;

Burmistrz ? Burmistrz Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy;

Statut ? Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, stanowiący załącznik do Uchwały nr XLIII/1023/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą ?Zarząd Budynków Komunalnych Warszawa Mokotów ? w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą ?Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy? z późniejszymi zmianami;

Układ Zbiorowy Pracy - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych m.st. Warszawy gospodarujących lokalowym zasobem m.st. Warszawy oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, zawarty w dniu 7 marca 2008 r. w Warszawie;

Zakład ? Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;

Dyrektor ? Dyrektor Zakładu;

Główny Księgowy ? Główny Księgowy Zakładu;

DOM ?dział obsługi mieszkańców, jednostka organizacyjna Zakładu o określonej właściwości terytorialnej;

kierownik DOM ? kierownik jednostki organizacyjnej;

komórki organizacyjne ? działy i zespoły merytoryczne;

kierownik działu ? kierownik komórki organizacyjnej;

samodzielne stanowisko pracy ? osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających wiedzy specjalistycznej, niebędące kierownikami, podlegające bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Sformułowania wymienione w ust. 1 mają zastosowanie we wszystkich wewnętrznych aktach normatywnych wchodzących w życie po dacie opublikowania niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Pracowników Zakładu obowiązują:

1) ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223 poz. 1458),

2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm),

3) Układ Zbiorowy Pracy,

4) niniejszy Regulamin,

5) inne przepisy prawa.

 

Obowiązki i uprawnienia Dyrektora

§ 4

1. Realizacja statutowych zadań Zakładu prowadzona jest przez Dyrektora poprzez:

1) osoby wymienione w Art. 128 § 2 pkt. 2 ustawy - Kodeks pracy;

2) DOM-y;

3) komórki organizacyjne;

4) samodzielne stanowiska pracy.

 

2. Dyrektor jest bezpośrednio odpowiedzialny za: 1) właściwą organizację pracy Zakładu;

2) kierowanie podległymi pracownikami oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zakładu;

3) prawidłowe gospodarowanie powierzonym Zakładowi mieniem Miasta;

4) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

5) opracowywanie i wykonanie planu finansowego Zakładu;

6) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;

7) opracowywanie dla potrzeb Zarządu Dzielnicy i Prezydenta analiz i informacji, stosownie do potrzeb i poleceń;

8) kształtowanie rozwoju zawodowego i stwarzanie właściwych warunków pracy pracownikom Zakładu;

9) realizację innych zaplanowanych i zleconych Zakładowi zadań;

10) powoływanie w drodze Zarządzenia nowych wewnętrznych komórek organizacyjnych.

 

3. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Zakładu, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Dyrektor realizuje także inne zadania, z upoważnienia Prezydenta, Zarządu Dzielnicy lub Burmistrza.

5. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

 

§ 5

1. Dyrektor ogłasza i wydaje istotne dla sprawnego funkcjonowania Zakładu regulacje wewnętrzne w formie:

1) zarządzeń ? w sprawach proceduralnych o długim okresie obowiązywania;

2) decyzji ? w wewnętrznych sprawach z zakresu organizacji Zakładu, niemających charakteru decyzji administracyjnych;

3) poleceń służbowych ? w celu wykonania określonych zadań w oznaczonym terminie;

4) pism okólnych ? w pozostałych przypadkach.

 

2. Zasady opracowywania wewnętrznych aktów normatywnych określa Dyrektor, w formie Zarządzenia.

§ 6

1. W zależności od potrzeb, Dyrektor zwołuje zebrania, ustala ich porządek, skład osobowy oraz osoby odpowiedzialne za referowanie poszczególnych zagadnień.

2. Informacje o ustaleniach podjętych na posiedzeniach, o których mowa w ust. 1, otrzymują wszyscy ich uczestnicy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Zakładu, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych.

 

§ 7

1. Dyrektor może, w celu realizacji określonych zadań wymagających współdziałania różnych komórek organizacyjnych bądź dodatkowych zadań wynikających z uchwał organów nadrzędnych, powoływać zespoły robocze, określając ich skład oraz zakres i termin działania.

2. W związku z realizacją obowiązków pracodawcy, Dyrektor może powoływać komisje lub zespoły opiniodawcze i doradcze w sprawach dotyczących:

1) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy;

2) bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

4) innych ważnych dla Zakładu przedsięwzięć.

 

§ 8

1. W sprawach dotyczących bieżącej działalności Zakładu, Dyrektor może udzielać pracownikom pełnomocnictw i upoważnień szczególnych.

2. Rejestr dokumentów, o których mowa w ust. 1, prowadzi Dział Spraw Pracowniczych.

§ 9

W czasie nieobecności Dyrektora, za realizację zadań Zakładu odpowiada wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora lub inna upoważniona osoba.

Obowiązki i uprawnienia Zastępców Dyrektora oraz Głównego Księgowego

§ 10

1. Zastępcy Dyrektora nadzorują pracę komórek organizacyjnych oraz kierują sprawami DOM-ów, stosownie do pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. W zakresie powierzonych obowiązków, Zastępcy Dyrektora:

1) przygotowują propozycje i odpowiadają za realizację planu rzeczowego i finansowego;

 

2) dokonują bieżącej analizy realizowanych umów, a w uzasadnionych przypadkach składają do Dyrektora wnioski o dokonanie zmian w budżecie zadaniowym;

3) opracowują projekty regulacji wewnętrznych;

4) realizują inne zadania niezbędne dla prawidłowego działania Zakładu.

 

3. Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

4. Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków.

5. W czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora, za realizację powierzonych zadań odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora.

 

§ 11

1. Główny Księgowy realizuje obowiązki stosownie do pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora, a także czynności określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223) oraz przepisach o finansach publicznych.

2. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

3. Do zadań Głównego Księgowego należą:

1) prowadzenie rachunkowości Zakładu;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) obsługa kasowa i bankowa Zakładu;

6) prowadzenie rejestru, rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych;

7) przygotowywanie i przekazywanie informacji ekonomicznych;

8) archiwizowanie dokumentów finansowych potwierdzających zdarzenia gospodarcze;

9) opracowywanie sprawozdań z realizacji planu finansowego;

10) przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji;

11) opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych dotyczących spraw finansowo-księgowych.

4. Podczas nieobecności Głównego Księgowego, jego obowiązki pełni Zastępca Głównego Księgowego, a w przypadku jego absencji ? osoba wyznaczona przez Dyrektora.

5. Obowiązki Zastępcy Głównego Księgowego, Dyrektor może powierzyć kierownikowi działu podległego Głównemu Księgowemu.

 

Obowiązki i uprawnienia kierowników

§ 12

1. Zadania statutowe Zakładu wykonują DOM-y i komórki organizacyjne, a w szczególnych przypadkach, samodzielne stanowiska pracy.

2. Za prawidłowe funkcjonowanie DOM-u i komórki organizacyjnej odpowiada jej kierownik.

3. Szczegółowe zadania kierowników określają zakresy czynności, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

 

§ 13

1. DOM-y tworzy się w celu bezpośredniego zarządzania powierzonym Zakładowi zasobem komunalnym, wyznaczając dla każdego z nich obszar bezpośredniego administrowania i powierzając znajdujące się na tym obszarze nieruchomości: gruntowe niezabudowane,

gruntowe zabudowane,

budynkowe,

lokalowe.

 

2. DOM-y prowadzą rejestr powierzonych im zasobów wraz z niezbędnymi danymi eksploatacyjnymi.

3. Wykaz DOM-ów wraz z ich właściwościami terytorialnymi określa Dyrektor, w formie Zarządzenia.

 

§ 14

1. Kierownik DOM-u podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Kierownikowi DOM-u podlegają bezpośrednio sprawy: 1) obsługi sekretariatu,

2) administracyjno-gospodarcze,

3) windykacji przedsądowej lokali mieszkalnych.

 

3. Do obowiązków kierownika DOM-u należą:

zapoznawanie pracowników z zadaniami Zakładu i DOM-u oraz zakresem współpracy z komórkami organizacyjnymi;

sprawowanie kontroli nad wykonaniem przez pracowników powierzonych prac;

przekazywanie do wykonania poleceń wynikających z uregulowań wewnętrznych;

udzielanie niezbędnej pracownikom pomocy poprzez opracowywanie wytycznych dotyczących realizacji zadań;

nadzór nad realizacją części budżetu zadaniowego wynikającego z powierzonych do nadzoru umów lub części umów, dotyczących kierowanego DOM-u;

wykonywanie analiz i sprawozdań w zakresie powierzonych zadań;

powierzanie pracownikom, w uzasadnionych przypadkach, wykonania zadań dodatkowych, nieobjętych zakresem czynności;

informowanie o występujących problemach i stwierdzonych nieprawidłowościach;

przedstawianie propozycji przeszeregowań, nagród i kar dla pracowników;

zapewnienie realizacji wyznaczonych dla jednostek organizacyjnych zadań związanych z ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych, obronnością i bezpieczeństwem państwa, ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwem i higieną pracy - określonych w odrębnych przepisach.

4. Kierownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

 

§ 15

1. W DOM-ach w celu usprawnienia ich pracy, mogą być stworzone, nie więcej niż dwa, stanowiska zastępców kierownika.

2. Zastępcy kierowników przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków.

3. W czasie nieobecności kierownika, za realizację zadań DOM-u odpowiada wyznaczony przez niego zastępca lub inna upoważniona osoba.

4. Kierownik DOM-u informuje Dyrektora o ustalonym zastępstwie.

5. W czasie nieobecności zastępcy kierownika, jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez kierownika.

 

§ 16

1. DOM-y prowadzą całość spraw wynikających z pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora.

2. Do zadań DOM-ów należą:

1) administrowanie powierzonym zasobem w sposób wynikający z określonych przepisami prawa obowiązków wynajmującego i zarządcy, w tym czynności windykacyjne w stosunku do najemców;

2) obsługa najemców lokali komunalnych, w tym przygotowywanie propozycji porozumień na ratalną spłatę zadłużenia oraz monitorowanie ich realizacji;

3) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem technicznym administrowanych zasobów, w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych;

4) utrzymanie czystości i porządku:

a) w administrowanych budynkach;

b) na administrowanych terenach zewnętrznych;

c) innych powierzchni, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) bezpośrednia praca w terenie w celu:

a) niezwłocznego reagowania na stwierdzane niezgodności z zapisami umów najmu lub dzierżawy;

b) zgłaszania przypadków bezumownego korzystania z lokali, budynków lub ich części, a także gruntów komunalnych;

c) kontroli pracy dozorców;

6) zgłaszanie propozycji do planów rzeczowych i finansowych Zakładu w zakresie swojej działalności;

7) potwierdzanie, na zewnętrznych dokumentach księgowych, wykonania robót budowlanych, usług i dostaw, zgodnie z właściwością administracji;

8) dokonywanie, odczytów liczników zimnej oraz ciepłej wody;

9) przygotowywanie dokumentów dla radców prawnych, celem wszczęcia spraw sądowych przeciwko najemcom i osobom nieposiadającym tytułu prawnego;

10) wnioskowanie o przeprowadzenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy związane ze swoją działalnością;

11) udział w komisjach dotyczących zamówień publicznych;

12) nadzór nad realizacją umów;

13) prowadzenie ewidencji zasobów oraz tworzenie geografii dozorstw;

14) współpraca z radami mieszkańców i zarządami wspólnot mieszkaniowych;

15) inne czynności związane z profesjonalnym administrowaniem nieruchomościami.

 

 

3. Dyrektor dokonuje podziału kompetencji pomiędzy kierownika i jego zastępcę(ów), uwzględniając treść § 14 ust. 2.

Postanowienia końcowe

§ 17

1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań, kierownicy DOM-ów i komórek organizacyjnych, osoby zajmujące samodzielne stanowiska jak również wszyscy pozostali pracownicy Zakładu, zobowiązani są do ścisłego współdziałania, przeprowadzania uzgodnień roboczych, opiniowania, udostępniania informacji i materiałów oraz prowadzenia wspólnych prac.

2. Pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska, są zobowiązani starannie i terminowo załatwiać sprawy wchodzące w zakres ich obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz innych regulacjach wewnętrznych.

3. Wszystkie osoby zatrudnione w Zakładzie mają prawo do:

1) składania wniosków i propozycji w sprawach pracy DOM-ów lub komórek organizacyjnych,

2) składania skarg bezpośredniemu przełożonemu lub Dyrektorowi.

 

Struktura organizacyjna

§ 18

1. Komórki organizacyjne, DOM-y, realizujące poszczególne zadania Zakładu, nadzorowane są przez Dyrektora, Zastępców Dyrektora lub Głównego Księgowego, zgodnie z zakresami działania stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu jak i z obowiązującym schematem organizacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 19

W kwestiach nieuregulowanych w Zarządzeniu zastosowanie mają nadrzędne nad Regulaminem przepisy prawa.

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Organizacyjnego

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy8

 

 

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY /NR/

§ 1

1. Prowadzi pomoc prawną Zakładu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 123, poz. 1059 ze zm.) Zadania Działu wykonywane są poprzez:

1) opiniowanie projektów umów i innych aktów prawnych wywołujących skutki prawne,

2) wydawanie opinii prawnych w sprawach objętych przedmiotem działania Zakładu,

3) opiniowanie pod względem prawnym i pomoc w przygotowaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, poleceń, instrukcji i regulaminów),

4) reprezentowanie Zakładu w postępowaniu sądowym oraz zbieranie wszystkich dowodów mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie spraw,

5) prowadzenie rejestru spraw będących przedmiotem postępowania sądowego oraz informowanie Dyrektora i jego zastępców, komórek organizacyjnych o ich przebiegu i ostatecznym rozstrzygnięciu. Przekazywanie prawomocnych orzeczeń sądowych z klauzulą wykonalności inicjatorom postępowania sądowego lub komórkom merytorycznym do realizacji tych orzeczeń,

6) współdziałanie w załatwianiu spraw wpływających w ramach skarg i wniosków oraz krytyki prasowej w przypadkach wymagających opinii prawnych,

7) współdziałanie w opracowywaniu zawiadomień o przestępstwach (nadużyciach) oraz pomoc w udzielaniu wyjaśnień organom ścigania,

8) przygotowywanie pozwów, wniosków i pism procesowych do Sądów Powszechnych,

9) informowanie o zmianie w aktach normatywnych,

10) współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań.

2. W zakresie organizacyjnym zadania działu polegają w szczególności na:

1) przygotowywaniu planów przedsięwzięć promocyjnych wynikających z potrzeb Zakładu,

2) utrzymywaniu bieżących kontaktów z mediami, mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Zakładu,

3) prowadzeniu Biuletynu dla mieszkańców.

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH /NP/

§ 2

1. Dział Spraw Pracowniczych prowadzi sprawy osobowe, szkoleniowe i socjalne w Zakładzie.

2. W zakresie spraw osobowych:

1) Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem, zwalnianiem, awansowaniem i przenoszeniem na inne stanowiska zatrudnianych pracowników, zgodnie z planem zatrudnienia.

2) Podejmuje działania zabezpieczające prawidłową strukturę kadr, jej dobór i rekrutację, z uwzględnieniem obowiązujących aktów normatywnych.

3) Nadzoruje i kontroluje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy.

4) Opracowuje zbiorcze plany urlopów wypoczynkowych i nadzoruje ich realizację.

5) Kieruje pracowników na wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie, a także szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bezpieczeństwa pracy.

6). Prowadzi wszystkie sprawy związane z kierowaniem pracowników na renty lub emerytury.

3. W zakresie spraw socjalnych realizuje zadania określone w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. W zakresie spraw ogólnych:

1) Opracowuje projekty wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie realizowanej tematyki.

2) Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w sprawach osobowych i socjalnych.

3) Opracowuje sprawozdania i informacje w zakresie prowadzonym przez Dział.

4) Zgłasza propozycje do planów finansowych w zakresie swej działalności.

5. w zakresie spraw związanych z obsługą sekretariatu i kancelarii:

1) organizuje pracę sekretariatu Kierownictwa Zakładu.

2) przyjmuje interesantów i kieruje ich do odpowiednich komórek organizacyjnych.

3) rejestruje wpływającą i wychodzącą korespondencję, kieruje tą korespondencję do właściwych komórek organizacyjnych zgodnie z dekretacją Dyrektora, ekspediuje korespondencję wychodzącą.

4) przygotowuje materiały niezbędne dla organizowania przez Dyrektora spotkań.

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY /NS/

§ 3

1. Do zadań Działu należy:

1) Dokonywanie zakupów i rozprowadzanie:

a) materiałów piśmiennych i biurowych,

b) sprzętu meblowego, gospodarczego oraz urządzeń biurowych,

c) środków czystości i socjalno-bytowych,

d) innych materiałów niezbędnych w działalności.

2) Zamawianie, zakup i rozprowadzanie (po uprzednim uzgodnieniu treści z merytorycznymi Działami) pieczęci, stempli, szyldów, wywieszek. Prowadzenie ścisłej ewidencji z tym związanej.

3) Zaopatrywanie pracowników Zakładu w prasę, literaturę fachową, dzienniki ustaw, dzienniki urzędowe, monitory i inne wydawnictwa niezbędne do pracy poszczególnych komórek.

4) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie.

5) Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych i wszystkich spraw związanych z inwentaryzacją oraz cechowanie przedmiotów nietrwałych i środków trwałych , zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi.

6) Prowadzenie całości spraw związanych z ubezpieczeniem mienia przekazanego do dyspozycji Zakładu we współpracy z Głównym Księgowym i Dyrektorem ds. Eksploatacji (DE).

7) Gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i organizowanie wszelkich przeprowadzek.

8) Organizowanie i nadzorowanie sprzątania w siedzibach zakładu i ochrony mienia.

9) Zabezpieczenie administracyjne prowadzonych narad, konferencji, przetargów, zebrań służbowych.

10) Prowadzenie archiwum Zakładu.10

11) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie realizowanych zadań.

12) pobieranie opłaty targowej na podstawie stosownych kwitów w miejscach handlu legalnego (bazarach, targowiskach),

13) pobieranie opłaty w miejscach handlu nielegalnego,

14) sporządzanie protokołów z odmowy zapłaty targowej za handel w miejscach dozwolonych, oraz za handel w miejscach niedozwolonych,

15) prowadzenie korespondencji wyjaśniającej w sprawach dotyczących opłaty targowej z Wydziałami Dzielnicy i Biurami Miasta, Strażą Miejską , Policją.?

DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH /NW/

§ 4

1. Do zadań Działu należy:

1) Inicjowanie i przygotowywanie kierunkowych działań Zakładu w zakresie współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

2) Przestrzeganie realizacji Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 ( Dz. U nr 80 poz. 903 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.

3) Koordynowanie organizowanych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień Wspólnotom Mieszkaniowym.

4) Współpraca z DOM-ami i wszystkimi pionami Zakładu w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych.

5) Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem przekazania zarządzania lub administrowania nieruchomościami osobom fizycznym w tym:

a) współudział w merytorycznym przygotowaniu protokołu zdawczo ? odbiorczego,

b) współudział w przekazaniu zarządu lub administrowania (współpraca z Działami Zakładu i DOM-ami)

c) rozwiązywanie umów z kontrahentami komunalnymi w zakresie dostawy mediów do nieruchomości

d) przekazywanie do Działów Zakładu informacji o zmianie zarządu.

6) Opracowywanie sprawozdawczości i informacji dla Kierownictwa Zakładu, władz m. st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów, w zakresie prowadzonym przez Dział.

7) W ramach udzielonych pełnomocnictw reprezentowanie m. st. Warszawy jako

właściciela na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości nie

administrowanych przez Zakład .

8) Składanie oświadczeń woli w sprawach zobowiązań finansowych m. st. Warszawy w stosunku do nieruchomości wspólnych, do kwot określonych na ten cel w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy lub w budżecie Zakładu.

9) Składanie oświadczeń woli we wszelkich pozostałych sprawach dotyczących nieruchomości wspólnych podejmowanych w drodze uchwał.

10) Współpraca z zarządami i zarządcami Wspólnot przy opracowywaniu uchwał, planów gospodarczych oraz ich analiza.

11) Analiza materiałów na zebrania oraz materiałów otrzymywanych po odbytych zebraniach .

12) Przekazywanie spraw dotyczących Zakładu wynikających z uchwał, protokołów czy

innych dokumentów do ich realizacji przez poszczególne DOM-y.

13) Podejmowanie interwencji w przypadkach nieterminowej lub niewłaściwej realizacji

uchwał Wspólnot Mieszkaniowych.

14) Wnioskowanie o wystąpienie z pozwami przeciwko Wspólnotom Mieszkaniowym w przypadku gdy podjęte uchwały są niezgodne z przepisami prawa lub z umową właścicieli albo naruszają zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób interesy miasta.

15) Wnioskowanie o wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie zarządcy przymusowego w przypadkach przewidzianych prawem.

16) Współdziałanie z księgowymi w DOM-ach w zakresie realizacji zobowiązań

finansowych miasta wobec Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie:

a) przekazywanych comiesięcznie zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości

wspólnej,

b) przekazywanych jednorazowych wpłat na fundusz remontowy,

c) przekazywanych zaliczek na koszty dostawy mediów.

17) Kontrola prawidłowości wydatkowanych przez zarządy zaliczek na koszty

zarządu nieruchomością wspólną, remontowych, zaliczek na koszty świadczeń

oraz właściwego ich rozliczania we współpracy z księgowymi w DOM-ach.

Podejmowanie interwencji w przypadku ich przekroczenia.

18) Przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością

wspólną, podejmowanie interwencji i udzielanie informacji w tych sprawach,

prowadzenie postępowania wyjaśniającego.

19) Prowadzenie ewidencji zasobów nieruchomości wspólnych nie administrowanych przez

Zakład w tym ewidencji własności gminnej w tych zasobach .

20) Prowadzenie ewidencji zarządów nieruchomości wspólnych, ich zarządców lub administratorów.

21) Współpraca z DOM-ami przy ustalaniu wysokości maksymalnych zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnych.

22) Współpraca z odpowiednimi z komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie ustalania,

i wyjaśniania zmian powierzchni miasta w nieruchomościach wspólnych oraz przygotowywania aneksów do protokółów przekazania zarządu i administracji w tym zakresie.

23) Ocena i analiza prawidłowości podejmowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe uchwał.

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW BHP I P.POŻ. /NB/

§ 5

1. Do podstawowych zadań stanowiska należy:

1) W zakresie BHP:

a) zapewnienie pracownikom właściwych warunków BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.

c) bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

d) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

e) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych założeń i dokumentacji modernizacji lub ich części oraz nowych inwestycji, a także udział w ocenie tej dokumentacji.

f) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

g) prowadzenie rejestrów, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowisk pracy.

h) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.

i) prowadzenie szkoleń w zakresie bhp oraz współpraca z Działem Spraw Pracowniczych i innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bhp oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnianych pracowników.

j) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami specjalistycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami.

k) współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

2) W zakresie spraw przeciwpożarowych:

a) Prowadzi działalność prewencyjną, polegającą w szczególności na:

- przeprowadzaniu okresowych i problemowych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów zajmowanych przez Zakład;

- zgłaszaniu Kierownictwu potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu ochrony p.poż.;

- udzielaniu instruktażu i organizowaniu szkolenia w zakresie p.poż.

b) Sprawuje nadzór nad prawidłowością utrzymania we właściwym stanie technicznym sprzętu i urządzeń p. poż., środków łączności, dróg pożarowych.

c) Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi stanowiskami pracy Zakładu i DOM-ami w zakresie realizowanych zadań, a także Państwową Strażą Pożarną w Dzielnicy Mokotów.

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

§ 6

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska Do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy:

1) Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń;

2) Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w zakresie ochrony życia, zdrowia pracowników i administrowanej ludności;

3) Prowadzenie szkoleń, treningów i projektów wewnętrznych rozwiązań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w ramach powszechnej samoobrony ludności;

4) Nadzór nad wprowadzonym systemem ostrzegania i alarmowania;

5) Prowadzenie ewidencji budowli ochronnych będących w administrowaniu Zakładu, wnioskowanie o wykreślenie z ewidencji budowli ochronnych;

6) Prowadzenie kontroli stanu utrzymania i wykorzystania budowli ochronnych;

7) Utrzymanie powierzonego sprzętu i wyposażenia magazynów Obrony Cywilnej;

8) Udział w planowaniu remontów budowli ochronnych;

9) Współpraca z komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi stanowiskami pracy i DOM-ami w zakresie realizowanych zadań;

10) Współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i jego Delegaturą w Dzielnicy, Komendą Rejonową Policji, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;

DZIAŁ SKARG, INTERWENCJI I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ /NI/

§ 7

1. Do zadań Działu należy:

1) W zakresie skarg i wniosków:

a) prowadzenie ewidencji spraw, które zawierają kwalifikację skargi do rozpatrzenia w trybie skarg lub wniosków,

b) przekazywanie skarg do merytorycznego rozpatrzenia przez komórki organizacyjne, określając ostateczne terminy ich załatwiania i przygotowania odpowiedzi niezwłocznie, w terminie zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego,

c) przygotowywanie ostatecznej redakcji odpowiedzi do podpisu Kierownictwa Zakładu na skargi, wnioski lub interwencje mieszkańców albo innych interesantów,

d) prowadzenie ewidencji spraw adresowanych do Zakładu przez radnych, których tryb załatwiania jest analogiczny jak skarg, pod warunkiem, że termin ich załatwienia jest niezwłoczny, a maksimum 14 dni w sytuacjach wymagających postępowania wyjaśniającego,

e) kompletowanie pełnej dokumentacji związanej z załatwianymi skargami i wnioskami.

2) W zakresie kontroli:

a) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli dotyczących działalności komórek organizacyjnych i DOM-ów lub samodzielnych stanowisk pracy, w zakresie zleconym przez Kierownictwo Zakładu,

b) sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli, opracowywanie zarządzeń pokontrolnych i nadzór nad ich realizacją,

c) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych i porewizyjnych kontroli zewnętrznej oraz udzielanie odpowiedzi organom kontroli w wymaganym terminie,

d) przeprowadzanie kontroli w zakresie zabezpieczenia i przestrzegania w Zakładzie, w DOM-ach tajemnicy służbowej i państwowej,

e) prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznej,

f) współpraca z organami kontroli zewnętrznej oraz organami ścigania przestępstw w zakresie dotyczącym działalności Zakładu,

g) przeprowadzanie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w przypadkach wystąpień organów Policji i Prokuratury oraz przygotowanie materiałów i odpowiedzi dla tych organów,

h) występowanie z wnioskami o wszczęcie postępowania dotyczącego odpowiedzialności materialnej wobec winnych wykroczeń z tego tytułu, przekazywanie stosownych dowodów Działowi Organizacyjno-Prawnemu w celu wytoczenia powództwa cywilnego,

i) sporządzanie wspólnie z Działem Organizacyjno-Prawnym zawiadomienia do organów ścigania zawierającego wniosek o wszczęcie postępowania karnego w razie ujawnienia faktów noszących znamiona czynów przestępczych,

j) przygotowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie działania Działu,

k) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi stanowiskami pracy Zakłdu w zakresie realizowanych zadań.

ZESPÓŁ DO SPRAW POWIERZONYCH NIERUCHOMOŚCI /EEN/

§8

Do zadań zespołu do spraw powierzonych nieruchomości należy:

1) przyjmowanie nieruchomości , uzgodnienia z przekazującym, przygotowywanie projektów protokołów,

2) zlecanie prac geodezyjnych podmiotom uprawnionym (wznawianie granic, sporządzanie szkiców, map),

3) prowadzenie rejestru zarządzanych nieruchomości,

4) badanie stanu prawnego nieruchomości,

5) dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania nieruchomościami,

6) badanie stanu technicznego nieruchomości i ich właściwe utrzymanie,

7) nadzorowanie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach.

DZIAŁ NADZORU EKSPLOATACJI ZASOBU KOMUNALNEGO /EE/

§ 9

1. Do zadań Działu należy:

1) Sprawowanie nadzoru eksploatacji lokali komunalnych i obsługi mieszkańców prowadzonej przez poszczególne DOM-y.

2) Nadzór nad prawidłowością zawieranych umów najmu lokali mieszkalnych, ich aneksowania i wypowiadania.

3) Nadzór nad prawidłowością zasiedleń i odbiorów lokali zwalnianych, wymiarów opłat czynszowych i opłat nie zależnych od właściciela.

4) Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, Wydziałami Dzielnicy i Biurami Miasta w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi miasta.

5) Prowadzenie ewidencji zasobów budynkowych i lokalowych, nadzór nad prowadzeniem jej

w DOM-ach.

6) Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dot. pustostanów i zgłaszanie pustostanów do Wydziału Zasobów Lokalowych.

7) Prowadzenie sprawozdawczości dot. zasobów budynkowych i lokalowych.

8) Przejmowanie i przekazywanie nieruchomości zgodnie z decyzjami władz, aktami notarialnymi, wyrokami

sądów, współdziałanie w tych sprawach z właściwymi jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy, Wydziałami Dzielnicy i Biurami Miasta.

9) Prowadzenie ewidencji stanów prawnych nieruchomości.

10) Kontrola nad właściwym wykonywaniem obowiązków w zakresie porządku i czystości

w budynkach i na terenach przyległych przez dozorców.

11) Nadzorowanie realizacji umów o sprzątanie budynków i posesji zawartych z firmami zewnętrznymi.

12) Obsługa programu podziału kosztów sprzątania budynków i terenów.

14) Negocjowanie, zawieranie, anektowanie i rozwiązywanie umów na dostawę do budynków mediów.

Nadzór nad ich prawidłową realizacją.

15) Ustalanie zasad rozliczania kosztów świadczeń i nadzór nad ich właściwym prowadzeniem przez

DOM-y.

16) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, Wydziałami Dzielnicy i Biurami Miasta w zakresie spraw związanych z eksploatacją lokali.

17) Rozpatrywanie i załatwianie wniosków oraz interwencji mieszkańców z zakresu eksploatacji budynków i lokali.

18) Opracowywanie projektów zarządzeń i poleceń z zakresu eksploatacji.

19) Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie realizowanych zadań.

DZIAŁ NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH /EU/.

§ 10

1. Podstawowym zadaniem działu jest prowadzenie całokształtu zagadnień gospodarki obiektami użytkowymi, lokalami niemieszkalnymi oraz reklamami umieszczonymi na administrowanych przez Zakład obiektach i terenach.

1) Organizuje wynajem lokali i budynków niemieszkalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2) Prowadzi całokształt spraw związanych z najmem lokali i budynków niemieszkalnych i rozliczeń z tego tytułu.16

3) Przeprowadza kontrolę lokali i budynków niemieszkalnych w terenie pod kątem ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i umową.

4) Prowadzi ewidencję lokali i budynków niemieszkalnych oraz reklam, współdziała w tym zakresie z DOM-ami i EE.

5) Prowadzi sprawozdawczość dot. Lokali i budynków niemieszkalnych oraz reklam.

6) Współpracuje z właściwymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, Wydziałami Dzielnicy i Biurami Miasta w zakresie przygotowania materiałów do sprzedaży lokali niemieszkalnych.

7) Dokonuje odbiorów lokali i budynków niemieszkalnych od najemców (współpracuje w tym zakresie z DOM-ami ), dokonuje rozliczeń z tym związanych.

8) Dokonuje wyliczeń należnych dla wspólnot mieszkaniowych zaliczek za lokale będące własnością M. st. Warszawy.

9) Współpracuje ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie spraw dotyczących lokali niemieszkalnych położonych w budynkach tych wspólnot.

10) Prowadzi księgowość rozliczeniową lokali niemieszkalnych i reklam.

11) Dokonuje księgowania i rozliczeń wpłat od najemców i osób zajmujących lokale niemieszkalne, oraz wpłat za wynajmowane powierzchnie reklamowe.

12) Wystawia faktury dla najemców lokali niemieszkalnych oraz reklam , zawiadomienia i aneksy dot. Zmian w opłatach.

13) Współdziała z działem EW i NR w zakresie windykowania należności.

14) Współdziała z działem TN oraz DOM-ami w zakresie prowadzonych remontów w lokalach niemieszkalnych oraz przygotowania dokumentacji (porozumień) z tym związanej.

DZIAŁ WINDYKACJI I EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI /EW/

§ 11

1. Do zadań Działu należy:

1) Windykacja wszystkich należności Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie działań Zakładu.

2) Comiesięczna analiza sald należności celem ustalenia czynności windykacyjnych w stosunku do dłużników zalegających z opłatami.

3) Prowadzenie rozpoznań środowiskowych na okoliczność ustalenia przyczyn narastania zadłużeń w opłatach za lokale, przy współudziale DOM-ów i Działu Najmu Lokali Użytkowych, celem wyboru kierunku działań egzekucyjnych.

4) Wykonywanie czynności w zakresie windykacji dotyczących przygotowania:

a) wezwań przedsądowych z dodatkowym terminem uregulowania zaległości,

b) wypowiedzenia umów najmu z zachowaniem i bez zachowania terminu wypowiedzenia, z powodu zaległości w opłatach,

5) Ścisła współpraca z Działem Organizacyjno-Prawnym w sprawach skierowanych do sądów o nakazanie eksmisji, łącznie z udziałem w sprawach ważnych ze względu na zadłużenie w Zakładzie.

6) Przekazywanie do Wydziału Zasobów Lokalowych wyroków o eksmisję z lokali mieszkalnych i do komorników sądowych wyroków o eksmisję z lokali użytkowych i mieszkalnych w celu ich realizacji. Podejmowanie ustaleń związanych z wykonywaniem tych wyroków przez komorników, udział przy wykonywaniu wyroków i zabezpieczenie opróżnionych lokali.

7) Realizacja uzyskanych nakazów zapłaty, w tym przekazanie do Komorników Sądowych wniosków egzekucyjnych.

8) Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników, którzy rozwiązali umowy najmu i opróżnili lokale, a którzy mają zobowiązania na rzecz Zakładu.

9) Rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań.

10) Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie prowadzonych działań.

11) Obsługa kompletowania i wysyłania pism procesowych do Sądów Powszechnych.

12) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z narastaniem zobowiązań na rzecz Zakładu.

ZESPÓŁ DO SPRAW OBNIŻEK CZYNSZOWYCH /EO/

§ 12

1. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) Przyjmowanie wniosków i deklaracji dochodowej w sprawie przyznania obniżki czynszu.

2) Przeprowadzenie wstępnego wywiadu z wnioskodawcą przy składaniu wniosku.

3) Analizowanie i sprawdzanie złożonych wniosków z załączonymi dokumentami pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.

4) Podpisywanie oświadczeń dot. przyznania lub odmowy przyznania obniżek czynszów.

5) Poświadczanie odpisów dokumentów składanych przez interesantów.

6) Prowadzenie rejestru wniosków.

7) W ramach powierzonych obowiązków, przygotowywanie i parafowanie pism o charakterze merytorycznym, nie noszących znamion decyzji prawnych.

8) Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, i organizacjami pozarządowymi w zakresie badania sytuacji materialnej osób wnioskujących o przyznanie obniżek czynszów.

9) Przeprowadzanie wywiadów w miejscu zamieszkania wnioskodawcy celem zbadania stanu faktycznego oraz oceny warunków finansowych i bytowych w sprawach obniżek czynszów.

10) Prowadzenie postępowań zmierzających do zwrotu nienależnie pobranych obniżek czynszowych.

11) Prowadzenie innych spraw zleconych przez przełożonych, w zakresie działalności Zespołu.

DZIAŁ ZIELENI /EZ/

§ 13

1. Do zadań Działu należy:

1) Opracowywanie rocznych planów remontów i przebudowy dróg, pielęgnacji zieleni, małej architektury podwórzowo-ogrodowej i remontów urządzeń infrastruktury w podwórzach i wnętrzach osiedlowych, zgłaszanie zamiaru wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Gospodarka i nadzór nad pielęgnacją drzewostanu, krzewów i żywopłotów.

3) Nadzór nad pielęgnacją zieleni niskiej.

4) Nadzór nad realizacją zadań sanitarno-porządkowych i ochrony środowiska wykonywanych przez DOM-y.

5) Występowanie z wnioskami o wydanie decyzji usuwania drzew i krzewów oraz realizacja wydanych decyzji.

6) Nadzór inwestorski nad remontami i przebudową dróg i chodników wewnątrzosiedlowych.

7) Nadzór nad montażem małej architektury podwórzowo-ogrodowej.

8) Współpraca z odpowiednimi komórkami w zakresie opiniowania zajęć i naruszania terenów, dzierżawy gruntów, ewidencji działek itp., Wydziałem Ochrony Środowiska ? w zakresie gospodarki drzewostanem i utrzymaniem zieleni, Wydziałem Infrastruktury ? w zakresie remontów chodników i dróg.

9) Przygotowywanie dokumentacji w zakresie spraw terenowych dla udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski, współpraca w tym zakresie z Działem Skarg, Interwencji i Kontroli Wewnętrznej.

10) Bieżące utrzymanie dróg i chodników.

DZIAŁ PLANOWANIA REMONTÓW /TP/

§ 14

1. Do zadań Działu należy:

1) Planowanie finansowe w zakresie remontów.

2) Opracowywanie rocznych planów remontów wg posiadanych środków finansowych na dany rok, korygowanie tych planów w sytuacjach koniecznych, bieżące rozliczanie realizacji tych planów.

3) Analiza realizacji planów remontowych oraz przyjmowania dokumentów techniczno-rozliczeniowych.

4) Współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wyboru technologii z uwzględnieniem nowych rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie celem przygotowania dokumentacji na planowane remonty.

5) Opiniowanie umów w sprawach wymagających ekspertyz specjalistycznych, nadzorów autorskich, robót rozbiórkowych oraz robót budowlanych.

6) Załatwianie spraw wpływających do Zakładu dekretowanych przez kierownictwo Zakładu.

7) Sporządzanie stosownej sprawozdawczości, informacji i ocen z zakresu potrzeb remontowych i poziomu ich zaspokojenia przez Zakładu.

8) Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi pionu technicznego i pozostałymi, a szczególnie z DOM-ami w sprawach planowania i oceny realizacji tych planów.

9) Współdziałanie z DOM- ami w sprawach realizacji decyzji nadzoru budowlanego.

10) Sprawdzanie materiałów przetargowych przygotowywanych przez DOM-y.

11) Analizowanie dokumentów a na ich podstawie ustalenie niezbędnego zakresu robót w ramach realizacji umów konserwacyjnych.

12) Sporządzanie sprawozdań do GUS-u z prowadzonej działalności Zakładu.

13) Sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji oraz remontów.

14) Kontrola prawidłowości zgłoszeń robót.

15) Sprawdzanie wniosków o przeznaczenie środków finansowych w ramach planu finansowego oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie do Dyrektora.

16) Opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudów lokali mieszkalnych i użytkowych.

17) Analizowanie oraz opiniowanie dokumentów związanych z doraźnymi zagrożeniami w obiektach budowlanych lub dotyczących ich elementów.

18) Kompleksowe prowadzenie zagadnień związanych z ? Odtwarzaniem? dokumentacji dla Wspólnot Mieszkaniowych.

19) Prowadzenie bieżących zagadnień związanych z remontami wynikającymi z kontroli bieżących oraz przeglądów technicznych /okresowych/ obiektów budowlanych.

20) Prowadzenie rejestru decyzji PINB oraz nadzór nad ich realizacją prowadzoną przez DOM-y.

DZIAŁ NADZORU I ROZLICZANIA ROBÓT /TN/

§ 15

1. Do zadań Działu należy:

1) Wykonywanie, na polecenie kierownictwa Zakładu, czynności wynikających z obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego (zgodnie z prawem budowlanym opublikowanym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami) związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi, w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

W ramach w/w obowiązków sprawowanie:

a) nadzoru i koordynacji robót,

b) nadzoru nad odbiorem i rozliczaniem rzeczowo-finansowym wykonywanych robót ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność z zawartymi umowami i zatwierdzonymi wycenami,

c) nadzoru nad prawidłowym i terminowym usuwaniem usterek lub innych ujawnionych nieprawidłowości powstałych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi.

2) Dokonywanie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji i rozliczania robót konserwacyjnych i remontowych prowadzonych przez służby techniczne DOM-ów.

3) Kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych dotyczących zadań konserwacyjnych i remontowych realizowanych przez DOM-y pod kątem zgodności z zawartymi umowami.

4) Dokonywanie okresowych kontroli służb technicznych DOM-ów wynikających z poleceń kierownictwa Zakładu.

5) Udział w komisjach techniczno-eksploatacyjnych wynikających z poleceń kierownictwa Zakładu.

6) Współudział, na polecenie kierownictwa Zakładu, w pracach komisji typowania robót remontowych i oceny stanu technicznego obiektów będących w DOM-ach.

7) Rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez właścicieli i najemców w zakresie realizacji prac prowadzonych przez służby techniczne DOM-ów i Zakładu wraz z przekazywaniem kierownictwu Zakładu propozycji dalszych działań.

8) Wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję dekretowaną do Działu TN.

9) Współpraca z Wydziałem Zasobów Lokalowych w zakresie przygotowywania i przekazywania rzutów kondygnacji z zaznaczeniem lokali komunalnych, protokołów pomiaru i informacji dot. lokali użytkowych i adaptowanych strychów w związku z przeznaczeniem lokali do wykupu lub z działaniami zmierzającymi do ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali wybudowanych na powierzchni wspólnej.

10) Prowadzenie archiwum umów indywidualnych oraz konserwacyjnych w zakresie robót i usług budowlanych we wszystkich branżach z wyłączeniem umów Działu Zieleni, zawieranych zarówno przez Zakład, DOM-y jak i Wspólnoty Mieszkaniowe.

11) Prowadzenie rejestru dokumentów rozliczeniowych prac konserwacyjnych i remontowych w celu zawrotu kaucji zabezpieczających wpłacanych przez wykonawców jako zabezpieczenie należytego wykonania robót, w terminie wynikającym z umowy.

12) Wykonywanie stosowanych sprawozdań wynikających z potrzeb Zakładu w zakresie zadań prowadzonych przez Dział TN.

13) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań bieżących i planowanych.

14) Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

15) Wnioskowanie o przeprowadzenie szkoleń w zakresie Prawa Budowlanego, zasad kosztorysowania, warunków technicznych wykonywania i odbioru instalacji wewnętrznych, technicznych, medycznych i prawnych aspektów bezpieczeństwa użytkowania lokali w budownictwie mieszkaniowym itp.

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /TZ/

§ 16

1. Do zadań Działu należy:

1) Przygotowywanie projektów dokumentów regulujących udzielanie zamówień publicznych w Zakładzie (regulaminy, zarządzenia).

2) Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz opracowywanie dokumentacji z tym zawiązanej poza czynnościami zastrzeżonymi dla komisji.

3) Opracowywanie dokumentów związanych z postępowaniem w tym dokumentów wydawanych wykonawcom (specyfikacje, zaproszenia) oraz zamieszczanych na stronie internetowej Zakładu, Urzędu Zamówień Publicznych oraz przekazywanych do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Obywatelskich.

4) Rozpatrywanie ewentualnych protestów w prowadzonych przez Dział postępowaniach poza protestami, których rozstrzygnięcie zastrzeżone jest dla komisji.

5) Przygotowywanie, w przypadkach określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz.U. nr 223 poz. 1655 z 2007r), wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

6) Występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w przypadku wniesienia odwołań w prowadzonych przez Dział postępowaniach.

7) Przedkładanie do akceptacji Kierownikom właściwych merytorycznie Działów oraz Kierownikom DOM-ów dokumentów wydawanych wykonawcom (specyfikacje, zaproszenia itp.) w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków wymaganych od wykonawców.

8) Przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi, a w razie jego nieobecności jego właściwemu merytorycznie zastępcy dokumentów wydawanych wykonawcom (specyfikacje, zaproszenia itp.) oraz zamieszczanych na stronie internetowej Zakładu, Urzędu Zamówień Publicznych oraz przekazywanych do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Obywatelskich.

9) Przygotowywanie i kierowanie do Dyrektora, a w razie jego nieobecności jego właściwego merytorycznie zastępcy wniosków o powołanie komisji.

10) Bieżące informowanie członków Kierownictwa Zakładu sprawujących merytoryczny nadzór nad przedmiotem danego postępowania o stanie postępowania.

11) Współdziałanie z pozostałymi pracownikami Zakładu i wchodzących w jego skład DOM-ów w realizacji obowiązków.

12) Kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych samodzielnie przez

DOM-y, w tym opracowanej przez DOM-y dokumentacji z tym zawiązanej.

13) Zawiadamianie komórek organizacyjnych Zakładu o istotnych zmianach w przepisach dotyczących ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych.

14) Wnioskowanie do Dyrektora, a w razie jego nieobecności jego właściwego merytorycznie zastępcy o przeprowadzanie pracownikom Zakładu szkoleń dotyczących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych.

DZIAŁ FINANSOWY /KF/

§ 17

1. Zadania Działu obejmują:

1) Prowadzenie rejestru faktur, not i innych dokumentów rozliczeniowych, sprawdzanie

otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz rozprowadzanie faktur i not do poszczególnych komórek organizacyjnych w celu ich merytorycznego sprawdzenia. Nadzór nad terminowym zwrotem faktur.

2) Dokonywanie płatności wszelkich zobowiązań zatwierdzonych przez Głównego Księgowego i Dyrektora.

3) Prowadzenie ewidencji pobieranych zaliczek i rozliczania tych zaliczek na delegacje służbowe , zakupy materiałów i itp.

4) Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników w układzie komórek i DOM-ów , dokonywanie rozliczeń podatków od wynagrodzeń ,ubezpieczeń społecznych i innych związanych z wynagrodzeniami.

5) Dokonywanie obsługi kasowej Zakładu ,sporządzanie raportów kasowych.

6) Kontrolowanie wyciągów bankowych oraz obrotów bankowych. Rozdział dowodów

spod wyciągu na komórki organizacyjne i DOM-y, w których dokonywane jest ich księgowanie.

Prowadzenie rejestru rozliczeń wyciągów. Współpraca bieżąca z bankiem prowadzącym rachunek bankowy Zakładu.

7) Prowadzenie bieżącej kontroli wpływów i wydatków wszystkich kont bankowych.

8) Prowadzenie zbiorczego rejestru wpłat od najemców lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz comiesięczne uzgadnianie ich z księgowością syntetyczną w Zakładzie

oraz czynszową w DOM-ach.

9) Okresowa (co najmniej raz na półrocze ) kontrola prowadzenia bieżącej gospodarki

kasowej.

10) Współpraca z innymi komórkami i DOM-ami w zakresie realizowanych zadań.

DZIAŁ PLANOWANIA KOSZTÓW I ANALIZ /KE/

§ 18

1. Do zadań Działu należy:

1) Przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych w układzie tradycyjnym

i zadaniowym .

2) Badanie realizacji dochodów i wydatków w porównaniu do planów poprzez:

a) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków,

b) sporządzanie sprawozdań z budżetu zadaniowego w cyklach półrocznych,

c) opracowywanie w cyklach półrocznych analiz ekonomicznych z działalności Zakładu

i rozliczenia wykonania planów finansowych.

3) Analiza zagadnień związanych z realizacją planu oraz sporządzanie korekt planu dochodów i wydatków.

4) Sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe na zobowiązania m. st. Warszawy.

5) Sporządzanie Harmonogramów dochodów i wydatków.

6) Sporządzanie dziennych zestawień wydatków z wyciągów bankowych w układzie rozdziałów, zadań i paragrafów.

7) Rejestracja umów w zakresie remontów, oraz analiza pod kątem zaangażowania środków.

6) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu i DOM-ami w zakresie realizowanych zadań.

KSIĘGOWOŚĆ /KK/

§ 19

1. Zadania Działu obejmują :

1) Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont oraz

obowiązującymi aktami prawnymi.

2) Kontrola prawidłowości sprawozdawczości z zakresu dochodów z tytułu najmu użytkowania lokali mieszkalnych ,użytkowych , garaży oraz innych źródeł dochodu.

3) Kontrola rozrachunków z kontrahentami . Przekazywanie do Działu Organizacyjno- Prawnego

informacji o należnościach budżetowych w celu ich dalszego dochodzenia.

4) Prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym oraz na poszczególne rodzaje usług.

5) Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych.

6) Przygotowywanie danych do sporządzania obowiązującej sprawozdawczości .

7) Terminowe i zgodne z wymogami prawa dokonywanie rozliczeń z budżetem.