Nr ref. 4/Tn/17 nabór  kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

 

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 01.02.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 4/TN/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

W trakcie procedury naboru nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconym przez kierownictwo ZGN Mokotów;
 • kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zadań w branży budowlanej realizowanych przez DOM ? y pod kątem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami;
 • sprawowanie kontroli innych dokumentów prowadzonych przez jednostki organizacyjne np. książek obiektów itp.;
 • współudział w pracach komisji oceny stanu technicznego obiektów administrowanych przez ZGN Mokotów;
 • wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do ZGN Mokotów;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez najemców, wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów prywatnych w zakresie realizacji prac będących w gestii służb technicznych ZGN Mokotów;
 • wykonywanie stosownych sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez ZGN Mokotów;
 • sprawowanie czasowo na wniosek kierownictwa ZGN Mokotów funkcji inspektora nadzoru w jednostkach organizacyjnych;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie przygotowywania i prowadzenia robót remontowych związanych z działalnością ZGN Mokotów.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie techniczne w branży budowlanej
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży budowlanej (bez ograniczeń)
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa Prawo Budowlane; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego; Ustawa Prawo Zamówień Publicznych; Ustawa o własności lokali oraz akty prawne powiązane z w/w ustawami.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie  pakietu biurowego LibreOffice, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania - NORMA
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne w branży budowlanej
 • sprawowanie nadzoru i koordynacji robót w branży budowlanej;
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów w branży budowlanej

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm).?
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 05.01.2018r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych ? Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

nr ref. 4/TN/18

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 19.01.2018 r. do godz. 15.00