Nr ref. 5/DOM1/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 25.01.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych;
 • uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych;
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót;
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych;
 • przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków;
 • sprawdzenie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami;
 • typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie;
 • opiniowanie wniosków na temat możliwości adaptacji pomieszczeń;
 • udzielanie terminowo odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pisma dekretowane przez Kierownika dotyczące zagadnień technicznych

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym
 • uprawnienia budowlane wykonawcze do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń)
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo Budowlane wraz z rozporządzeniami z niego wynikającymi, dotyczącymi obiektów budowlanych w tym dróg; ustawa Prawo Zmówień Publicznych; Ustawa o ochronie praw lokatorów i zmianie Kodeksu Cywilnego; Ustawy o planowaniu przestrzennym.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie  pakietu biurowego LibreOffice, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania - NORMA
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym,
 • doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru ds. budowlanych w budownictwie mieszkaniowym, doświadczenie w wykonawstwie i rozliczaniu robót budowlanych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm).?
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 10.01.2018r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych ? Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 5/DOM1/18

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 24.01.2018 r. do godz. 15.00