Nr ref. 6/DOM4/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 06.02.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • ustalanie potrzeb technicznych do wykonania, zlecanie i nadzorowanie ich wykonania w branży budowlanej w budynkach i lokalach administrowanych przez DOM „Wiśniowa”;
 • sporządzanie planu remontów oraz typowanie robót budowlanych w ramach zagrożeń;
 • sporządzanie protokołów typowania robót remontowych, kosztorysów inwestorskich, szacowanie kosztów robót, wyceny prac projektowych;
 • prowadzenie i odpowiedzialność za sprawy przeglądów budowlanych: terminową realizację przeglądów, sporządzanie protokołów z przeglądów, usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości;
 • prowadzenie zagadnień związanych z regresami i szkodami zgłoszonymi przez firmy ubezpieczeniowe;
 • dokonywanie na bieżąco wpisów do książek obiektów budowlanych w swojej branży;
 • umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego. Typowanie i zlecanie robót do wykonania zgodnie ze standardami ZGN remontów budynków, lokali miasta w tym pustostanów, nadzorowanie ich realizację w zakresie jakości i terminów, dokonywanie komisyjnego odbioru robót oraz rozliczanie remontu. Przekazanie pustostanu po remoncie administratorowi;
 • sporządzanie protokołów typowania robót remontowych i wprowadzanie ich do programu SZTON. Wprowadzanie wykonawcy na roboty i nadzorowanie realizacji. Dokonywanie odbioru. Sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo-płacowej.
 • sporządzanie protokołów szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wprowadzanie do programu SZTON oraz nadzorowanie prac w zakresie terminów realizacji przez konserwatora, jakości ich wykonania oraz dokonywanie rozliczeń finansowych;
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową robót w odniesieniu do każdego budynku;
 • odpowiedzialność za prawidłową realizację umów konserwatorskich;
 • przygotowywanie i kompletowanie materiałów przetargowych oraz uczestniczenie w komisjach przetargowych;
 • sporządzanie wszystkich dokumentów w zakresie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na użytkowy;
 • opiniowanie wniosków na temat możliwości adaptacji pomieszczeń;
 • terminowe udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pisma dekretowane przez Kierownika dotyczące zagadnień technicznych;
 • typowanie, zlecanie, nadzorowanie, wprowadzanie do programu SZTON i odpowiadanie za realizację robót budowlanych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących;
 • wykonywanie decyzji wydanych przez Nadzór Budowlany, Sanepid, Inspekcje Pracy, Straż Pożarną i innych organów uprawnionych do wydawania decyzji mających związek z zadaniami statutowymi ZGN Mokotów;
 • informowanie Wspólnoty poprzez Pełnomocnika m.st. Warszawy o konieczności uzgodnienia przez Wspólnotę wykonania dodatkowych robót.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń);
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego LibreOffice, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania – NORMA;
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru ds. budowlanych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm).”;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 22.01.2018 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych – Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 6/DOM4/18

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 05.02.2018 r. do godz. 15.00