Wyniki postępowania

Warszawa dn. 09.03.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor ds. budynków mieszkalnych nr ref. 11/DOM9/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 3 oferty i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru  wyłoniono kandydata:

Natalia Półtorak - Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Inspektor ds. budynków mieszkalnych. Wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. budynków mieszkalnych
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
?    uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych;
?    prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych;
?    prowadzenie spraw wykupu lokali;
?    dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych;  
?    rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/;
?    zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem;
?    egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz  innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości;
?    przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
?    współdziałanie z  Policją,  Strażą  Miejską  oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku;
?    współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami;
?    współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających;
?    terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów;
?    aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta ?POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ?;
?    dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu.

Wymagania niezbędne:
?    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm);
?    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
?    niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
?    wykształcenie średnie;
?    znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
?    bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie  pakietu biurowego LibreOffice, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
?    staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem.
Wymagania dodatkowe:
?    wykształcenie wyższe;
?    praca w administracji
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:
Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.
Stanowisko pracy:  
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
?    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
?    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
?    kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
?    podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
?    podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
?    podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
?    podpisane oświadczenie o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm).?;
?    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 13.02.2018 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:
Dział Spraw Pracowniczych ? Inspektor ds. budynków mieszkalnych nr ref. 11/DOM9/18

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres
w terminie do dnia 27.02.2018 r. do godz. 15.00