Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor ds. pracowniczych nr ref. 13/NP/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęło 6 ofert i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 5 kandydatów  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru  wyłoniono kandydatkę:

Alicja Kozakiewicz - Piastów

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Inspektor ds. pracowniczych. Wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. pracowniczych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie spraw osobowych, szkoleniowych i socjalnych w Zakładzie w zakresie spraw osobowych;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem, awansowaniem i przenoszeniem na inne stanowiska zatrudnianych pracowników, zgodnie z planem zatrudnienia;
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków rodzin do ZUS-u w programie Płatnik;
 • podejmowanie działań zabezpieczających prawidłową strukturę kadr, jej dobór i rekrutację z uwzględnieniem obowiązujących aktów normatywnych;
 • nadzór oraz kontrolą przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;
 • opracowywanie zbiorczych planów urlopów wypoczynkowych i nadzór nad ich realizacją;
 • kierowanie pracowników na wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie, a także szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bezpieczeństwa pracy;
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z kierowaniem pracowników na renty lub emerytury;
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych ze szkoleniami pracowników w tym realizacja i rozliczanie funduszu szkoleń;
 • opracowywanie sprawozdań i informacji w zakresie prowadzonym przez Dział;
 • nadzór nad funkcjonowaniem archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeks Pracy; Ustawa o ochronie danych osobowych; Ustawa o pracownikach samorządowych; Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego LibreOffice, klienta poczty Mozilla Thunderbird, Program Płatnik, programy kadrowe.
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem lub staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie związane z prowadzeniem spraw kadrowych
 • praca w jednostkach samorządowych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm).?
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 21.02.2018 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych ? Inspektor ds. pracowniczych

nr ref. 13/NP/18

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 07.03.2018 r. do godz. 15.00