Nr ref. 15/DOM1/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. budynków mieszkalnych

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 10.04.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor ds. budynków mieszkalnych nr ref. 15/DOM1/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęło 8 ofert i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 8 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru wyłoniono kandydatkę:

Ewa Kowalska - Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Inspektor ds. budynków mieszkalnych. Wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów

 

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. budynków mieszkalnych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • ustalanie zakresu sprzątania i kontrola pracy firm sprzątających;
 • zlecanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w niezbędnym zakresie;
 • egzekwowanie od kontrahentów zgodnie z umowami zapewnienia bieżącej obsługi nieruchomości, tj.:

- wywóz zanieczyszczeń stałych i gabarytów;

- dostawę energii elektrycznej, cieplnej i gazowej;

- dostawę zimnej wody, itp.

 • podejmowanie interwencji u innych zarządców nieruchomości zlokalizowanych w granicach obsługiwanego rejonu administracyjnego w sprawach związanych z zarządzaniem lokalami;
 • egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania zasad regulaminu porządku domowego, przestrzegana przepisów o ochronie środowiska i kodeksu wykroczeń;
 • organizowanie i uczestnictwo w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń od osób fizycznych i prawnych;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji lokali mieszkalnych w zakresie

- zasiedlenia lokali ? włącznie z przygotowaniem właściwej dokumentacji;

- sporządzania umów najmu lokalu z wyliczeniem opłat czynszowych, świadczeń i kaucji;

- sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych na podstawie ustaleń komisji, w których bierze udział;

 • kontrola prawidłowości użytkowania lokali, ujawnienie zamieszkiwania bez tytułu prawnego lub niezgodnie z zawartymi umowami oraz podejmowanie czynności wobec tych lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
 • staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe;
 • praca w administracji
 • mile widziana licencja, fakultatywna licencja lub dyplom zarządcy nieruchomości.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm).?;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 12.03.2018 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych ? Inspektor ds. budynków mieszkalnych nr ref. 15/DOM1/18

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 26.03.2018 r. do godz. 15.00