Zasady krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych regulowane są przez zapisy Zarządzenia Nr 6056/2014 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz Uchwały Zarządu Dzilenicy Mokotów m.st. Warszy z dnia 13.08.2014 r. w sprawie ustalenia zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych, minimalnych wysokości stawek opłat oraz upoważnienia przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Pana Waldemara Albińskiego Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów
M. st. Warszawy do podejmowania decyzji w sprawie krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych i ustalenia odpłatności za udostępnianie tych lokali

Zgodnie z § 1 ust. 3 Zarządzenia 6056/2014 r. przez krótkotrwałe udostępnienie lokalu użytkowego należy rozumieć udostępnienie lokalu na okres do 1 miesiąca. W szczególnych przypadkach, określonych w w/w Zarządzeniu, dopuszcza się możliwość udostępnienia lokalu użytkowego na okres do 3 miesięcy.
W celu wystąpienia o krótkotrwałe udostępnienie lokalu użytkowego znajdującego się w zasobie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy należy przesłać stosowny wniosek na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie w/w Zakładu. Wniosek powinien zostać złożony, co najmniej na 10 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia i winien zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, jego adres, informacje o charakterze i terminie planowanego przedsięwzięcia oraz proponowaną wysokość opłaty.

Aktualna lista lokali