Nr ref. 16/EU/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 10.04.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 16/EU/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru wyłoniono kandydata:

Juliusz Czepułkowski - Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydat spełnił wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych. Wyczerpująco odpowiedział na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem ich wykonania     i rozliczeń finansowych;
 • sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania na budynkach i w lokalach;
 • wykonywanie kosztorysów inwestorskich;
 • wprowadzanie Wykonawcy na roboty;
 • dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych;
 • przygotowywanie materiałów przetargowych;
 • wykonywanie kosztorysów inwestorskich, umów, założeń projektowych;
 • uczestnictwo w komisjach i przeglądach dotyczących spraw elektrycznych;
 • wykonywanie decyzji PINB-u;
 • ocena techniczna zasobów mieszkaniowych;
 • wykonywanie protokołów zdawczo-odbiorczych lokali;
 • przygotowywanie dokumentów do wykupu lokali;
 • prowadzenie korespondencji;
 • ścisła współpraca z Wydziałem Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów w zakresie weryfikacji przeznaczenia lokali i ewentualnego przekształcania ich funkcji w celu usprawnienia prowadzonych postępowań i zharmonizowania działań;
 • udzielanie pomocy najemcom w przygotowywaniu zgłoszenia o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu;
 • udzielanie pomocy najemcy lub przygotowywanie wystąpień w imieniu właściciela z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania;
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • pomoc Najemcom w uzyskaniu wymaganych zgód i zezwoleń w zakresie dostosowania lokalu do planowanej działalności;
 • przygotowywanie porozumień remontowych dot. lokali użytkowych, w tym opiniowanie przebudów i remontów zgłaszanych przez najemców;
 • uczestnictwo w komisjach dot. Zagadnień ogólnobudowlanych w lokalach użytkowych, ocena, typowanie robót i nadzór nad robotami budowlanymi zgłaszanymi i wykonywanymi przez najemców tych lokali;
 • przygotowywanie porozumień remontowych wynikających z zawartych umów najmu, oraz Uchwały Rady m. st. Warszawy i Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Zarząd Dzielnicy Mokotów oraz Dyrekcję ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, poprzez wykonywanie następujących czynności:
 1. prowadzenie ewidencji zawartych porozumień remontowych z najemcami lokali użytkowych i garaży oraz uzgadnianie treści porozumień z radcą prawnym.
 2. przygotowywanie przekazanej przez najemców dokumentacji technicznej lokali użytkowych i garaży i przekazywanie jej do DOM-ów w celu wydania opinii przez Inspektorów ds. budowlanych oraz bieżąca współpraca Działami TN i TP w zakresie dokumentacji.
 3. dokonywanie bieżących kontroli lokali użytkowych i garaży pod kątem przeprowadzanych w nich remontów i naruszeń substancji lokalowej.
 4. sprawdzanie rzutów i powierzchni przekazywanej dokumentacji technicznej (odtworzeniowej) i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości
 5. udział w dokonywaniu odbiorów lokali użytkowych i garaży od ich najemców
 6. dokonywanie kontrolnych pomiarów lokali i sporządzanie protokołów i szkiców
 7. załatwianie podań, odwołań, interwencji dotyczących zagadnień związanych lokalami użytkowymi i garażami
 8. przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z zakresem obowiązków, rozpatrywanie spraw wnoszonych przez tych interesantów.
 9. sporządzanie sprawozdań, informacji oraz wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Działu Najmu Lokali Użytkowych zleconych przez Kierownika Działu.
 10. przygotowywanie dokumentów związanych z wykupem lokali użytkowych i garaży przez ich najemców i przesyłanie dokumentacji do Wydziału Zasobów Lokalowych.
 11. współpraca z Działem d/s Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnotami Mieszkaniowymi odnośnie lokali użytkowych i garaży będących własnością m. st. Warszawy w zakresie przeprowadzanych remontów przez najemców.
 12. udzielanie odpowiedzi w terminie na otrzymaną korespondencję.
 13. przekazywanie inspektorom służb technicznych zauważonych podczas kontroli potrzeb remontowych lokali i napraw budynków wolnostojących
 14. ścisła współpraca z pionem technicznym w zakresie gospodarki remontowej lokali użytkowych i budynków wolnostojących. Rozliczanie kosztów poniesionych przez najemców nakładów na remont wynajmowanego lokalu.
 15. kontrolowanie stanów prawnych lokali użytkowych, garaży i nieruchomości.
 16. sporządzanie zestawień analitycznych zasobów i informacji o stanie tych zasobów.
 17. wykonywanie innych czynności związanych z problematyką w ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poleconych przez bezpośredniego zwierzchnika oraz Dyrekcję.
 18. przygotowywanie wniosków na posiedzenie Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 19. wspólnie z Inspektorami DOM –ów uzgadnianie i weryfikowanie kosztorysów.
 20. właściwe oznakowanie lokali przeznaczonych do wynajęcia
 21. prowadzenie na bieżąco rejestru lokali użytkowych.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń)
 • staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy minimum 4 lata przypadku osób z wyższym wykształceniem;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa Prawo budowlane i inne akty wykonawcze, Kodeks cywilny, Uchwały Rady m.st. Warszawy w zakresie najmu lokali użytkowych, Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie najmu lokali użytkowych, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Uchwały Rady Miasta i Zarządzenia Prezydenta w sprawie dzierżaw.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów;
 • umiejętność organizowania pracy;
 • terminowość;
 • samodzielność;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn.zm.”
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 12.03.2018 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych – Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 16/EU/18

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 26.03.2018 r. do godz. 15.00