Nr ref. 17/DOM7/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 20.04.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 17/DOM7/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru wyłoniono kandydata:

Paweł Rytelewski - Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydat spełnił wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych. Wyczerpująco odpowiedział na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • odpowiadanie za ustalenie potrzeb technicznych do wykonania w branży ogólnobudowlanej, zleca i nadzoruje ich wykonanie;
 • sporządzanie planu remontów ;
 • sporządzanie protokołu typowania robót remontowych, kosztorysów inwestorskich, szacowanie   kosztów robót wyceny prac projektowych;
 • typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiedzialność za realizację robót budowlanych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących;
 • prowadzenie zagadnień związanych z regresami z firm ubezpieczeniowych;
 • prowadzenie ewidencji zleceń zewnętrznych za usługi kominiarskie, przeglądy budowlane, ekspertyzy, dokonywanie ich analizy pod względem pilności wykonania oraz zlecanie ich wykonania;
 • przygotowanie kompletu dokumentów oraz zlecanie wykonania remontów pustostanów, nadzorowanie ich realizacji w zakresie jakości i terminów, dokonywanie komisyjnego odbioru robót oraz rozliczanie remontów. Odbieranie po remoncie pustostanów i przekazanie administratorowi;
 • umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót. Kierowanie robót do realizacji w sposób uzgodniony z Kierownictwem;
 • na bieżąco wpisywanie do książek obiektów informacji o wykonanych remontach, przeglądach i wykonanej dokumentacji;
 • wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie ich realizacji. Dokonywanie odbioru. Sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo-płacowej oraz jej zgodności z postanowieniami   zawartych umów;
 • sporządzanie protokółów szkód. W przypadku zakwalifikowania robót kierowanie robót do realizacji w sposób uzgodniony z Kierownikiem DOM;
 • nadzorowanie prac konserwacyjno-budowlanych w zakresie terminów realizacji przez konserwatora, jakości ich wykonania oraz dokonywanie rozliczeń finansowych;
 • gospodarkę finansową robót budowla­nych w odniesieniu do każdego budynku;
 • za prawidłową realizację umów w branży budowlanej w tym konserwatorskiej;
 • przygotowanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej.
 • sporządzanie wszystkich dokumentów w zakresie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na   użytkowy;
 • sporządzanie wszystkich dokumentów w zakresie technicznym niezbędnym do wykupu lokalu tj. rzuty lokalu , pomiar lokalu itp.;
 • udzielanie terminowych odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pism dekretowanych przez Kierownika;
 • wykonywanie decyzji wydawanych przez Nadzór Budowlany, Sanepid, Inspekcję Pracy, Straż Pożarną i innych organów uprawnionych do wydawania decyzji mających związek z zadaniami statutowymi ZGN MOKOTÓW. Nadawanie dalszy bieg sprawom, przekazywanie do wykonania, nadzorowanie i rozliczeń wykonania;
 • prowadzenie wszystkich obowiązujących na tym stanowisku rejestrów.
 • wykonywanie zadań wynikających z wewnętrznych regulacji i zarządzeń.
 • zgłaszanie robót do właściwych urzędów min. Delegatury Wydziału Architektury m. st. Warszawy, Konserwatora itp.;
 • przestrzeganie aktualnie obowiązujących zarządzeń Dyrektora ZGN Mokotów, przepisów BHP
  i p.poż.;
 • sprawdzanie dokumentów dotyczących remontów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
  i przekazywanie swoich uwagi i spostrzeżeń Pełnomocnikowi m.st. Warszawa;
 • w przypadku zaistnienia konieczności w imieniu m.st. Warszawa uczestniczenie w odbiorze robót w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń);
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego LibreOffice, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania – NORMA;
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru ds. budowlanych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm).”;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 26.03.2018 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych – Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 17/DOM7/18

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 09.04.2018 r. do godz. 15.00