Nr ref. 20/TZ/18 nabór kandydatów na stanowisko: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 09.05.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych nr ref. 20/TZ/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się 1 kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru wyłoniono kandydatkę:

Eugenia Chełstowska - Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Starszego specjalisty ds. zamówień publicznych. Wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • opracowywanie w oparciu o materiały otrzymane z właściwych merytorycznie działów dokumentów wydawanych wykonawcom.(specyfikacja, zaproszenia itp.);
 • opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami;
 • prowadzenie rejestrów:

- postępowań

- wydawanych specyfikacji i zaproszeń;

 • uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych;
 • współdziałanie z pozostałymi pracownikami Działu ds. Zamówień Publicznych oraz pracownikami ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i wchodzących w jego skład DOM-ami w realizacji w/w obowiązków;
 • wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych;
 • ogłaszanie za pomocą Portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach;
 • ogłaszanie za pomocą Portalu internetowego Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji o wszczęciu postępowań, o udzielonych zamówieniach;
 • przygotowywanie projektów umów do prowadzonych postępowań przetargowych;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych na rok bieżący i kolejny;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustaw i aktów wykonawczych związanych z systemem zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie  pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
 • staż pracy minimum 5 lat.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie związane z systemem zamówień publicznych
 • praca w jednostkach samorządowych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm).?
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 23.04.2018 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych ? Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

nr ref. 20/TZ/18

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 07.05.2018 r. do godz. 15.00