Nr ref. 26/DOM4/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 03.08.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych nr ref. 26/DOM4/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Kandydat zrezygnował z ubiegania się o zatrudnienie.

Nr ref. 26/DOM4/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie spraw dotyczących instalacji w budynkach i lokalach administrowanych przez DOM tj. gaz, kanalizacja, zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, instalacje ppoż., instalacje wentylacji mechanicznej;
 • ustalanie potrzeb technicznych do wykonania, zlecanie i nadzorowanie ich wykonania w branży sanitarnej w budynkach i lokalach administrowanych przez DOM;
 • sporządzanie planu remontów oraz typowanie robót instalacyjnych w ramach zagrożeń;
 • umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego instalacji, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie oceny pilności pod względem ich wykonania, kierowanie zakwalifikowanych robót do realizacji w sposób uzgodniony z Kierownikiem Działu Obsługi Mieszkańców;
 • sporządzanie protokołów szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie i kompletowanie materiałów przetargowych oraz uczestniczenie w komisjach przetargowych;
 • terminowe udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pisma dekretowane przez Kierownika dotyczące zagadnień technicznych;
 • typowanie, zlecanie, nadzorowanie, wprowadzanie do SZTON i odpowiadanie ze realizację robót budowlanych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących;
 • wykonywanie decyzji wydanych przez Nadzór Budowlany, Sanepid, Inspekcje Pracy, Staż Pożarną i innych organów uprawnionych do wydawania decyzji mających związek z zadaniami statutowymi ZGN Mokotów;
 • analizowanie przyczyn zużycia dużych norm wody z.w. oraz c.w.u., informowanie o nieprawidłowościach Kierownictwa DOM, podejmowanie interwencji celem wyjaśnienia i unormowania występujących nieprawidłowości.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie
 • uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami sanitarnymi (bez ograniczeń)
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania - NORMA,
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru ds. sanitarnych,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 11.07.2018 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych nr ref. 26/DOM4/18

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00