Nr ref. 30/DOM9/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. budynków mieszkalnych - 3 stanowiska

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 07.09.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: inspektor ds. budynków mieszkalnych - 3 stanowiska nr ref. 30/DOM9/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęło 10 ofert i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 8 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru wyłoniono kandydatów:

Magdalena Żarska

Grażyna Stańczuk

Radosław Kowalski

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydaci spełnili wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Inspektora ds. budynków mieszkalnych. Wyczerpująco odpowiedzieli na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor - 3 stanowiska

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu budynków, lokali, obiektów, terenów będących własnością m. st. Warszawy od osób fizycznych i prawnych oraz przygotowywanie koniecznych dokumentów.
 2. Wprowadzanie firmy sprzątającą na posesje, zapoznanie z zakresem obowiązków.
 3. Zlecanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w niezbędnym zakresie.
 4. Nadzorowanie kontrahentów w zakresie zapewnienia bieżącej obsługi nieruchomości (zgodnie z zawartymi umowami) obejmującą m. in:
 • wywóz zanieczyszczeń stałych, płynnych i gabarytów,
 • dostawę energii elektrycznej, cieplnej i gazowej przy współudziale inspektora branżowego
 • dostawę zimnej i ciepłej wody, itp. przy współudziale inspektora branżowego.
 1. Interweniowanie u zarządców nieruchomości zlokalizowanych w granicach obsługiwanego rejonu administracyjnego w sprawach niewłaściwego stanu sanitarno - porządkowego.
 2. Egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania zasad regulaminu porządku domowego, oraz innych przepisów dotyczących porządku i czystości.
 3. Prowadzenie pełnej dokumentacji lokali mieszkalnych w zakresie:
 • zasiedlania lokali włącznie z przygotowaniem właściwej dokumentacji,
 • sporządzania umów najmu lokali z wyliczeniem opłat czynszowych, świadczeń i kaucji,
 • sporządzania protokołów zdawczo - odbiorczych na podstawie ustaleń komisji, w których uczestniczy przy współudziale inspektorów branżowych;    
 1. Prowadzenie spraw związanych z wykupem lokali w zakresie.
 • przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do wykupu/ankiety, protokołu pomiaru i innych wymaganych zaświadczeń i dokumentów przy zachowaniu terminowego ich przekazania/, dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych powiadamiając księgową najemców na arkuszu zmian.
 1. Przygotowywanie materiałów do windykacji /przy ścisłej współpracy z księgowością oraz Działem Windykacji ZGN / zgodnie z obowiązującymi 
 2. Dokonywanie rozliczeń najemców zdających lokale w tym:
 • sporządza protokół zdawczo - odbiorczy przy udziale inspektorów branżowych.
 • uzyskuje opinię radcy prawnego dotyczącą obciążenia najemcy za remont lokalu.
 • zabezpiecza wolne lokale przed samowolnym zajęciem,
 • rejestruje wolne lokale i zgłasza ten fakt bezzwłocznie do ZGN Mokotów,
 • na życzenie jednostki organizacyjnej Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów lub osób przez nich wskazanych udostępnia lokal.
 1. Kontrolowanie prawidłowości użytkowania lokali, ujawnianie zamieszkiwana bez tytułu prawnego lub niezgodnie z zawartymi umowami i podejmowanie czynności wobec tych lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W przypadku ?samowoli? natychmiastowe zawiadamianie ZGN   Mokotów i Wydziału Lokalowego Urzędu m. st. Warszawy  Dzielnicy Mokotów.
 2. Podejmowanie natychmiastowego działania w celu likwidacji zagrożenia dla zdrowia i życia najemców.
 3. Kontrolowanie i odczyt liczników wody zimnej i ciepłej, elektryczności i gazu. Prowadzenie analizy zużycia tych mediów, eliminowanie nieprawidłowości, informowanie służb technicznych, rejestrowanie zużycia mediów o nieprawidłowościach funkcjonowania urządzeń pomiarowych,  informowanie inspektorów  branżowych.
 4. Nadzorowanie utrzymania należytego porządku i czystości w administrowanych budynkach i ich otoczeniu:
  • dba o właściwe oznakowanie nieruchomości, klatek schodowych, lokali,
  • w przypadku stwierdzenia dewastacji lokalu lub niezgodnego z przeznaczeniem jego użytkowania, przygotowuje stosowne dokumenty do radcy prawnego.
 5. Przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Współpracowanie z dzielnicowymi Policji i służbami miejskimi na rzecz utrzymania właściwego porządku.
 7. Nadzorowanie i kontrola terenów przejętych w administrowanie przez DOM ?Polkowska? w zakresie prawidłowości wykorzystania, utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia mienia m. st. Warszawy.
 8. Prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z terenami przejętymi.
 9. Przygotowywanie zgłoszeń i prowadzenie rejestru zgłoszeń do Wydziału Architektury i Budownictwa m. st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów i do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 10. Wysyłanie do PINB zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu robót zgłoszonych przez inspektorów.
 11. Współpraca z Innogy i Gazownią - demontaże / montaże liczników, odczyty, wyjaśnianie spornych kwestii.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem lub staż pracy  minimum 2 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; Ustawa o własności lokali; Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach; Ustawa o ochronie danych osobowych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie  pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów;
 • umiejętność organizowania pracy;
 • terminowość;
 • samodzielność;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 03.08.2018r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych - Inspektor ds. budynków mieszkalnych nr ref. 30/DOM9/18

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 17.08.2018 r. do godz. 15.00