Nr ref. 42/DOM1/18 nabór kandydatów na stanowisko: Księgowa/ księgowy - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika.

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 19.10.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Księgowa/księgowy nr ref. 42/DOM1/18 - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 3 oferty i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się 3 kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru wyłoniono kandydatkę:

Krystyna Podniesińska

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Księgowa. Wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów

Nr ref. 42/DOM1/18 nabór kandydatów na stanowisko: księgowa/księgowy - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowa/Księgowy

w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie rozliczeń najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu i świadczeń,
 • przygotowywanie i wprowadzanie do komputera dowodów wpłat z banku,
 • przeprowadzanie kontroli i uzgadnianie prawidłowości danych wprowadzanych do systemu informatycznego,
 • uzgadnianie sald z lokatorami,
 • sporządzanie wydruków, sprawozdań i sald końcowych,
 • ewidencjonowanie i analiza realizacji porozumień ratalnych dotyczących spłaty zadłużenia,
 • sporządzanie wyliczeń zaległości lokatora do skierowania na drogę sądową w postaci pozwu za wskazany okres,
 • rejestrowanie i księgowanie nakazów sądowych na kontach dłużników,
 • wprowadzanie zmian w oczynszowaniu lokali na podstawie pisemnych Uchwał Rady m. st. Warszawy, zmian dokonywanych przez administratorów oraz na podstawie Uchwał Wspólnot Mieszkaniowych,
 • ścisła współpraca z Działem Windykacji i Egzekucji Należności ZGN w zakresie windykacji należności,
 • przygotowywanie comiesięcznych zestawień dokumentów do przekazania zaliczek A i B dot. nieruchomości przekazanych w obcy zarząd,
 • sporządzanie zestawień finansowych w zakresie rozliczenia świadczeń nieruchomości przekazywanych w obcy zarząd,
 • współpraca z księgowością kosztów w zakresie uzgadniania zmian powierzchni lokali,
 • rejestracja i analiza obniżek czynszowych i dodatków mieszkaniowych,
 • współpraca z informatykami w zakresie właściwego funkcjonowania programu księgowego i archiwizacji danych,
 • zastępowanie w pełnym zakresie nieobecnego pracownika księgowości czynszowej,
 • przechowywanie dokumentów księgowych w zakresie swojego stanowiska pracy,
 • udzielanie terminowych odpowiedzi i wyjaśnień mieszkańcom wnoszącym uwagi dotyczące księgowania i rozliczeń.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie danych osobowych oraz Ustawa o rachunkowości.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, programu Papirus
 • staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy w księgowości;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 24.09.2018r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych - Księgowa/księgowy - umowa o pracę na zastępstwo

w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

nr ref. 42/DOM1/18

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 08.10.2018 r. do godz. 15.00