Nr ref. 55/DOM9/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 07.12.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 55/DOM9/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru wyłoniono kandydata:

Dariusz Kaczmarski

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydat spełnił wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Inspektora nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych. Wyczerpująco odpowiedział na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

Nr ref. 55/DOM9/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych 
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 • Ustalenie potrzeb technicznych do wykonania, zlecanie i nadzorowanie ich wykonanie w obiektach, budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, m.in. w zakresie: robót ogólnobudowlanych, robót drogowych, robót dekarskich, robót malarskich i posadzkarskich, robót stolarsko-ślusarskich, przeglądów i robót kominiarskich.
 • Dokonywanie bieżących oględzin budynków jak w pkt. 1, dot. stanu w zakresie branży budowlanej, podejmuje działania w ślad za dokonanymi ustaleniami i potrzebami.
 • Sporządzanie planów remontów, typowanie robót w zakresie konserwacji. Przygotowywanie planów inwestycji na terenie DOM.
 • Uczestniczenie w komisjach dot. stanu technicznego obiektów i lokali, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych lokali.
 • Typowanie, sporządzanie niezbędnych protokołów oceny i typowania robót, przygotowywanie wyceny i zlecanie wykonanie remontów obiektów lub lokali. Wprowadzanie wykonawcy na obiekt, nadzorowanie realizację robót budowlanych w zakresie prawidłowości ich wykonania, jakości, terminów, ilości zużytych materiałów, ocenienie prawidłowości wykonanej dokumentacji powykonawczej. Weryfikowanie kosztorysów i sporządzanie protokołów odbioru robót po ich komisyjnym odbiorze.
 • Zgłaszanie planowanych robót do Delegatury Wydziału Architektury m.st. Warszawy, przygotowywanie wniosków do Stołecznego Konserwatora Zabytków o wydanie decyzji/zleceń.
 • Zlecanie wykonanie robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Ustawy o własności lokali, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Zarządzaniami Dyrektora ZGN Mokotów.
 • Przygotowywanie oraz kompletowanie materiałów do konkursów ofert i przetargów, uczestniczenie w komisji konkursowej/przetargowej.
 • Nadzorowanie pod względem technicznym przebudowy lub adaptacje lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opiniowanie wniosków do adaptacji.
 • Sporządzanie opinii technicznych dot. remontów wykonanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe na podstawie dokumentów przekazanych przez pełnomocników m.st. Warszawy.
 • Dokonywanie bieżących przeglądów schronów i budowli ochronnych. Odpowiadanie za stan techniczny obiektów- zlecanie prac do wykonania.
 • Przygotowywanie harmonogramów przeglądów rocznych i 5- letnich budynków branży budowlanej, nadzorowanie konserwatora budowlanego w zakresie wykonywania przeglądów rocznych i wykonawców przeglądów kominiarskich i 5- letnich w zakresie terminów i prawidłowości wykonania przeglądów, dokonuje rozliczeń finansowych za wykonane przeglądy.
 • Dokonywanie wpisów do książek obiektów budowlanych i kompletowanie dokumentów z wykonanych przeglądów budynków.
 • Odpowiadanie za prawidłową realizację umowy konserwatorskiej oraz umów na roboty remontowe i projektowe zawartych przez ZGN Mokotów.
 • Wykonywanie decyzji wydanych Nadzór Budowlany, Stołecznego/Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Straż pożarna, Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, Inspekcje Pracy i inne organy uprawnione do wydawania decyzji mających związek z zadaniami statusowymi ZGN Mokotów. Nadzorowanie wykonanie robót.
 • Przygotowywanie umów/porozumień na roboty remontowe.
 • Wspólnie z inspektorami ds. sanitarnych i elektrycznych dokonywanie przeglądów budynków i obiektów nowo przyjętych, sporządzanie opinii technicznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji do korekty udziałów miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wykonywanie szkiców i pomiarów kontrolnych powierzchni lokali miasta w zakresie niezbędnym do zdobycia lokalu lub nieruchomości.
 • Obsługiwanie programu komputerowego SZTON w zakresie realizowanych napraw, remontów i przeglądów.
 • Udzielanie terminowo odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski wpływające do ZGN Mokotów, zgodnie z dekretacją Kierownika DOM.
 • Wykonywanie zadań wynikających z wewnętrznych regulacji i zarządzeń.

 

Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlany
 • uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania - NORMA
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem 

Wymagania dodatkowe: 

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym,

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 15.11.2018r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 55/DOM9/18 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 29.11.2018 r. do godz. 15.00