Nr ref. 56/DOM2/18 nabór kandydatów na stanowisko:  księgowa/księgowy - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Wyniki postępowania

                                                                    Warszawa dn. 21.12.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Księgowa/Księgowy nr ref. 56/DOM2/18 - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwiona nieobecnością pracownika w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 3 oferty i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru  wyłoniono kandydatkę:

Dorota Krekora

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Księgowa /Księgowy. Wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

 

DYREKTOR

ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

księgowa/księgowy
- umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Współpraca z administratorami i księgowymi czynszowymi w zakresie zmian powierzchni i ilości osób w budynkach i lokalach m. st. W-wy. Bieżące uwzględnianie tych zmian w rozliczaniu kosztów.
 • Współpraca z działem księgowości i eksploatacji w zakresie wyników finansowych danego budynku.
 • Prowadzenie pełnej ewidencji kosztów obciążających poszczególne budynki.
 • Bieżąca analiza wykonania kosztów w stosunku do planu oraz informowanie kierownika DOM o wynikach tych analiz.
 • Współpraca z  kierownikiem  DOM  oraz  inspektorami  nadzoru  w  sprawach  właściwej klasyfikacji kosztów remontów oraz bieżąca analiza, czy zapłata za dany remont nastąpiła z właściwych źródeł finansowych.
 • Prawidłowe rozliczanie kosztów obciążających poszczególne budynki.
 • Prawidłowe księgowanie pod względem kont analitycznych i budynków.
 • Prawidłowe i terminowe sporządzanie obowiązkowych sprawozdań.
 • Właściwa archiwizacja dokumentów księgowych.
 • Realizacja uchwał podjętych przez Wspólnoty, wynikających z rozliczenia finansowego, przekazywanie środków finansowych wynikających z rozliczenia.
 • Realizacja zobowiązań finansowych Miasta wobec Wspólnot Mieszkaniowych, tj. comiesięczne przekazywanie na konta Wspólnot środków finansowych wynikających z zaliczek A i B oraz zaliczek na świadczenia.
 • Realizacja zobowiązań finansowych z tytułu jednorazowych wpłat na fundusz remontowy Wspólnot wynikających z podjętych uchwał zgodnie z wielkością udziałów Miasta w danej Wspólnocie.
 • Księgowanie przekazywanych Wspólnotom środków finansowych w rozbiciu na zal. A, zal. B, zaliczki na media w układzie poszczególnych Wspólnot (obrotówki).
 • Sprawdzanie rozliczeń kosztów świadczeń przekazywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, podejmowanie interwencji w przypadkach ich niewłaściwego sporządzania oraz przekazywanie rozliczeń księgowym czynszowym oraz EU w celu rozliczenia najemców lokali komunalnych.
 • Współpraca z ZGN ? Dział Pełnomocników w zakresie realizacji zobowiązań Miasta wobec Wspólnot.
 • Korespondencja z Zarządami Wspólnot i ich administratorami w sprawach spornych dotyczących przekazywanych środków finansowych. Bieżąca współpraca z księgowymi Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie przekazywanych środków finansowych.
 • Współpraca z ZGN i Działem Najmu Obiektów Użytkowych w zakresie prawidłowości naliczeń zaliczek A, B i na media.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie danych osobowych oraz Ustawa o rachunkowości.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird
 • staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż nie jest wymagany.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy w księgowości;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 28.11.2018r.),
w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych - księgowa/księgowy nr ref. 56/DOM2/18 
- umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 12.12.2018 r. do godz. 15.00