Nr ref. 57/TP/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 21.12.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 57/TP/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 2 oferty i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru wyłoniono kandydatkę:

Halina Ruczyńska

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Inspektora nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych. Wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

Nr ref. 57/TP/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 • wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót, opracowywanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów, archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów;
 • prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami;
 • uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
 • ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej;
 • uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych;
 • rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych;
 • wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego;
 • współdziałanie z DOM - ami i innymi komórkami ZGN Mokotów;
 • załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami;
 • analizowanie przeglądów technicznych budynków;
 • współudział w typowaniu i ustalaniu założeń projektowych;
 • przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej;
 • opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacje;
 • bieżące śledzenie i wprowadzenie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN;
 • archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce;
 • rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych;
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych.

Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym
 • uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postepowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania - NORMA
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem 

Wymagania dodatkowe: 

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym,
 • uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności drogowej lub doświadczenie w tym zakresie
 • doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru ds. budowlanych w budownictwie mieszkaniowym, doświadczenie w wykonawstwie i rozliczaniu robót budowlanych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 29.11.2018r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 57/TP/18 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 13.12.2018 r. do godz. 15.00