Nr ref. 59/DOM4/18 nabór kandydatów na stanowisko: Księgowa/Księgowy

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 02.01.2019 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Księgowa/Księgowy nr ref. 59/DOM4/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Informujemy, że wpłynęły 2 oferty i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 W trakcie procedury naboru nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Nr ref. 59/DOM4/18 nabór kandydatów na stanowisko:  księgowa/księgowy

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

księgowa/księgowy

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie rozliczeń najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu i świadczeń,
 • uzgadnianie sald z lokatorami,
 • sporządzanie wydruków, sprawozdań i sald końcowych,
 • ewidencjonowanie i analiza realizacji porozumień ratalnych dotyczących spłaty zadłużenia,
 • sporządzanie wyliczeń zaległości lokatora do skierowania na drogę sądową w postaci pozwu za wskazany okres,
 • rejestrowanie i księgowanie nakazów sądowych na kontach dłużników,
 • współpraca z Działem Windykacji i Egzekucji Należności ZGN w zakresie windykacji należności,
 • przygotowywanie comiesięcznych zestawień dokumentów do przekazania zaliczek A i B
  nieruchomości przekazanych w obcy zarząd,
 • rejestracja i analiza obniżek czynszowych i dodatków mieszkaniowych,
 • udzielanie terminowych odpowiedzi i wyjaśnień mieszkańcom wnoszącym uwagi dotyczące księgowania i rozliczeń.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa o rachunkowości, ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie danych osobowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird,
 • staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy w księgowości,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, odpowiedzialność,
 • odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 05.12.2018r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Spraw Pracowniczych - księgowa/księgowy

nr ref. 59/DOM4/18

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 19.12.2018 r. do godz. 15.00