Nr ref. 60/EU/18 nabór kandydatów na stanowisko: Podinspektor ds. lokali użytkowych

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 15.01.2019 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Podinspektor ds. lokali użytkowych nr ref. 60/EU/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Informujemy, że wpłynęło 10 ofert i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 9 kandydatów  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru  wyłoniono kandydatkę:

Agatę Łokaj - Kusior

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: podinspektora ds. lokali użytkowych. Wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

 

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. lokali użytkowych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 • Prowadzenie pełnej ewidencji zasobów lokali niemieszkalnych z podległego terenu działania, ich usytuowania, standardu i zmian funkcjonalnych. Zmiany w zasobach uzgodnione muszą być z zasobami DOM-ów we współudziale z Działem Nadzoru Eksploatacji ? EE.
 • Przygotowywanie pełnej dokumentacji najmu wolnego lokalu użytkowego zgodnie z wydaną dyspozycją, w tym umowy najmu z wymiarem miesięcznych opłat, wprowadzanie najemcy do lokalu po zawarciu umowy najmu, spisanie stanu technicznego lokalu (protokół zdawczo-odbiorczy zasiedlanego lokalu).
 • Dokonywanie bieżących zmian wymiarów czynszów i opłat w wyniku zmian cen mających wpływ na ten wymiar. Zmiany w najmie lub zmiany miesięcznych opłat na bieżąco przekazywane muszą być do Sekcji Księgowości Rozliczeń z Najemcami Lokali Użytkowych i do najemców.
 • Prowadzenie na bieżąco kontroli lokali użytkowych w terenie pod kątem ich wykorzystania zgodnie z zawartą umową najmu. Każdy z lokali musi podlegać obowiązkowo lustracji, co najmniej raz na pół roku. W przypadku stwierdzenia odstępstw podejmowanie działań określonych przez Kodeks Cywilny, Uchwałę Rady m.st. Warszawy, Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy oraz Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 • Dokonywanie odbioru lokali użytkowych od najemców, rozlicznie najemców z tytułu zdania wynajmowanego lokalu, szczególnie dotyczy to stanu technicznego zdawanego lokalu oraz stanu konta opłat za najem lokalu oraz zwrot wpłaconej kaucji lub przelania jej na poczet zaległego czynszu lub remontu lokalu.
 • Przygotowywanie wszystkich danych związanych z najmem lokali użytkowych w celu ich przedłożenia dysponentowi (właścicielowi), dla wydania dyspozycji związanych ze wskazaniem najemcy.
 • Załatwianie podań, odwołań, interwencji dotyczących zagadnień związanych lokalami użytkowymi.
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z zakresem obowiązków, rozpatrywanie spraw wnoszonych przez tych interesantów.
 • Sporządzanie sprawozdań, informacji oraz wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Działu Najmu Lokali Użytkowych zleconych przez Kierownika Działu.
 • Odczytywanie liczników poboru zimnej i ciepłej wody na koniec czerwca i grudnia każdego roku oraz dokonywanie analiz i rozliczeń z tym związanych.
 • Przygotowywanie dokumentów do Działu Księgowości w zakresie przekazywania zaliczek i świadczeń dla Wspólnot Mieszkaniowych dotyczących lokali użytkowych usytuowanych w budynkach, które zostały przekazane w zarząd i administrację wspólnotom.
 • Współpraca z Działem d/s Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnotami Mieszkaniowymi odnośnie lokali użytkowych będących własnością m.st. Warszawy.
 • Współdziałanie z Działem Windykacji i Egzekucji Należności oraz Zespołem Radców Prawnych w zakresie ściągalności należności oraz opróżnienia lokali, a w szczególności dotyczy to przygotowywania upomnień dla najemców zalegających z opłatami związanymi z najmem lokalu, przygotowywania wypowiedzeń umów najmu dla najemców zalegających z opłatami, za co najmniej dwa pełne okresy płatności (po uprzednim wyczerpaniu trybu tj. upomnienia, wezwanie przedsądowe, wypowiedzenie umowy najmu). Na bieżąco musi być prowadzona ewidencja i analiza tych działań dla zachowania ich ciągłości i konsekwencji.
 • Udzielanie odpowiedzi w terminie na otrzymaną korespondencję.
 • Przeprowadzanie bieżącej kontroli w zakresie stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości tj. użytkowych budynków wolnostojących i prawidłowości wykorzystania wynajmowanych lokali.
 • Przekazywanie inspektorom służb technicznych zauważonych podczas kontroli potrzeb remontowych lokali i napraw budynków wolnostojących.
 • Ścisła współpraca z pionem technicznym w zakresie gospodarki remontowej lokali użytkowych i budynków wolnostojących.
 • Rozliczanie kosztów poniesionych przez najemców nakładów na remont wynajmowanego lokalu.
 • Kontrolowanie stanów prawnych lokali i nieruchomości.
 • Sporządzanie zestawień analitycznych zasobów i informacji o stanie tych zasobów.
 • Wykonywanie innych czynności związanych z problematyką w ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poleconych przez bezpośredniego zwierzchnika oraz Dyrekcję.
 • Przygotowywanie wniosków na posiedzenie Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawach najemców lokali użytkowych.
 • Bieżące przekazywanie niezbędnych danych do wprowadzenia do rejestru LOKUM.
 • Sporządzanie analiz i wykresów dotyczących lokali użytkowych.
 • Udzielanie oferentom pełnej informacji odnośnie lokali przeznaczonych do wynajęcia.
 • Właściwe oznakowanie lokali przeznaczonych do wynajęcia.
 • Powiadamianie najemców w formie pisemnej o terminie wygasających umów najmu (z trzymiesięcznym terminem naprzód).
 • Uczestnictwo w procedurze dzierżaw gruntów zabudowanych
 • Uczestnictwo w procesie podziału i zmiany sposobu użytkowania lokali.
 • Uczestnictwo w procesie zwrotu nieruchomości.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Uchwały Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie najmu i dzierżawy  lokali (nieruchomości) użytkowych oraz reklamy; Ustawa o gospodarce nieruchomościami; Ustawa o własności lokali; Uchwały Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie pożądanych usług rzemieślniczych (w tym usług bytowych i zanikających);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie  pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;

 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów;
 • umiejętność organizowania pracy;
 • terminowość;
 • samodzielność;

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:
Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów,
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 06.12.2018r.),
w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac - Podinspektor ds. lokali użytkowych nr ref. 60/EU/18

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 20.12.2018 r. do godz. 15.00