Nr ref. 62/TP/18 nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. kosztorysowania

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 08.01.2019 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. kosztorysowania nr ref. 62/TP/18  w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 2 oferty i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru wyłoniono kandydata:

Andrzeja Buczyńskiego

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydat spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Specjalisty ds. kosztorysowania. Wyczerpująco odpowiedział na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Specjalista ds. kosztorysowania
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 • Analiza i kontrola dokumentów i rozwiązań technicznych, technologii i materiałów w tym przedmiarów, obmiarów i kosztorysów dotyczących robót realizowanych przez jednostki terenowe ZGN Mokotów.
 • Współpraca z inspektorami Działu TP w zakresie kontroli materiałów wyjściowych do planowania wydatków i ogłaszania przetargów.
 •  Udział w komisjach techniczno-eksploatacyjnych wynikających z zadań Działu TP oraz zarządzeń kierownictwa ZGN Mokotów.
 • Współpraca z innymi komórkami i działami ZGN Mokotów w zakresie realizacji zadań bieżących i planowanych.
 • Przygotowywanie specyfikacji i kontrola specyfikacji sporządzonych przez DOM-y i Dział TP oraz udział w komisjach przetargowych dot. remontów nieruchomości.
 • Analiza i popularyzacja zmian ogłaszanych w cennikach wydawnictw zajmujących się badaniem cen i kosztorysów na rynku budowlanym.
 • Opracowanie i aktualizacja Norm Zakładowych na podstawie analiz publikowanych norm przez wydawnictwa zajmujące się badaniem cen i kosztów na rynku budowlanym.
 • Instruktaż i konsultacje inspektorów ZGN w branży budowlanej w zakresie poprawności stosowania obowiązującego Katalogu Norm Zakładowych.
 • Przygotowywanie założeń i dokumentów związanych z ustaleniem wartości zamówienia, niezbędnych do ogłoszenia przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dot. wymiany stolarki okiennej PCV i drewnianej.
 • Wykonywanie stosownych zestawień i materiałów zbiorczych związanych z prowadzonymi zadaniami.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie działalności ZGN Mokotów.
 • Rzetelne, systematyczne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych.
 • Lojalny stosunek do pracodawcy i współpracowników oraz zachowanie tajemnicy służbowej.

Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie (budowlane)
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania - NORMA
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 5 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem 

Wymagania dodatkowe: 

 • doświadczenie w nadzorowaniu prac budowlanych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 14.12.2018 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac - Specjalista ds. kosztorysowania nr ref. 62/TP/18 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 28.12.2018 r. do godz. 15.00