Nr ref. 63/DOM5/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 02.01.2019 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 63/DOM5/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta.

Nr ref. 63/DOM5/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika 

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych w pełnym wymiarze czasu pracy 

- umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych;
 • sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych;
 • przygotowywanie materiałów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, założeń projektowych;
 • uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywania pomiarów lokali, wykonywanie decyzji PINB-u, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali. 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1260),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie techniczne
 • uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń)
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania - NORMA
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem

 Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru ds. budowlanych w budownictwie mieszkaniowym, praca w administracji, praca na budowie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Toaleta niedostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia

(od dnia 17.12.2018r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 63/DOM5/18 - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika 

 Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 31.12.2018 r. do godz. 15.00