Nr ref. 64/NKP/18 nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. rachuby płac

Wyniki postępowania:

Warszawa dn. 05.02.2019 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor ds. rachuby płac nr ref. 64/NKP/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Informujemy, że wpłynęło 5 ofert i w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

W trakcie procedury naboru nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. rachuby płac 

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Sporządzanie listy płac, premii i innych wypłat dla pracowników .
 • Wyliczanie zasiłków chorobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wypełnianie dokumentów dotyczących rent i emerytur.
 • Kontrola dokumentów płacowych stanowiących podstawę do wypłaty.
 • Rozliczanie składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych potrąceń z listy płac.
 • Potrącanie z wynagrodzeń należności egzekucyjnych na mocy tytułów wykonawczych oraz prowadzenie terminowej korespondencji z komornikiem w sprawie zajęcia wynagrodzenia za pracę.
 • Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń grupowych pracowników.
 • Sporządzanie dla pracowników niezbędnych dokumentów do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie   
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość programu Płatnik
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy minimum 2 lata  w przypadku osób z wyższym wykształceniem. 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy w rachubie płac,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Toaleta niedostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia

(od dnia 27.12.2018r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac - Inspektor ds. rachuby płac  nr ref. 64/NKP/18 

 Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 10.01.2019 r. do godz. 15.00