GP-IX.0050.3870.2013


ZARZĄDZENIE NR 3870/2013
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 5 lutego 2013 r. 


w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne WarszawaNa podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ))
i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm. )) oraz § 2 ust. 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1303/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 ? 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa:
   1) stawka bazowa ? 7,32 zł (słownie: siedem złotych trzydzieści dwa grosze);
   2) stawka za najem lokalu socjalnego ? 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy);
   3) stawka za najem lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych po 1995 r. o powierzchni powyżej 80 m2 oddawanych w najem w drodze przetargu ograniczonego, odpowiednio dla strefy:
              a) peryferyjnej ? 9,89 zł (słownie: dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
              b) miejskiej ? 10,98 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
              c) centralnej ? 12,08 zł (słownie: dwanaście złotych osiem groszy).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzom dzielnic i kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, a także na tablicach ogłoszeń Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy i Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach m.st. Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie 5 dni po podpisaniu.

 

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342 oraz z 2012 r. poz. 951.