Lokale użytkowe przeznaczone do najmu na rzecz dotychczasowych najemców


Stosownie do przepisów §2 Uchwały nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r.  w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą - zawarcie umowy przez m.st. Warszawę, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy najemca wywiązuje się ze zobowiązań finansowych w stosunku do m.st. Warszawy. Warunek ten obowiązuje również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas nieoznaczony zawiera się z tym samym najemcą na ten sam lokal umowę najmu na okres do 3 lat.

Przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta Najemca może złożyć wniosek o zawarcie kolejnej umowy na czas oznaczony. Inspektor odpowiedzialny za teren, na którym jest usytuowany lokal sprawdza, czy nie istnieją przesłanki uzasadniające podjęcie odmownej decyzji o przedłużeniu stosunku najmu. W przypadku ich braku zawiadamia najemcę o terminie przeprowadzenia negocjacji
i przypomina o obowiązku uregulowania zobowiązań finansowych wobec m.st. Warszawy.