GP-OR.0050.5615.2014

ZARZĄDZENIE NR 5615/2014

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 21 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) oraz § 2 ust. 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1303/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 ? 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa:

  1. stawka bazowa ? 7,39 zł (słownie: siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy);

  2. stawka za najem lokalu socjalnego ? 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy);

  3. stawka za najem lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych po 1995 r. o powierzchni powyżej 80 m2 oddawanych w najem w drodze przetargu ograniczonego, odpowiednio dla strefy:

    1. peryferyjnej ? 9,98 zł (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),

    2. miejskiej ? 11,09 zł (słownie: jedenaście złotych dziewięć groszy),

    3. centralnej ? 12,20 zł (słownie: dwanaście złotych dwadzieścia groszy).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzom dzielnic i kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, a także na tablicach ogłoszeń Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy i Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach m.st. Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie 3 dni po podpisaniu.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz